dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

A.L.Lesturgeonstraat - School 7: Omhoog


School 7 Omhoog


De Trekkerschool omstreeks 1945 op de hoek van de Meerstraat en de Polenstraat.
Foto: Archief gemeente Emmen.


Het houten schoolgebouw op de hoek van de
Meerstraat en de mr. H.Smeengestraat.
Het gebouw kwam uit Zwartemeer.
Foto: Archief gemeente Emmen.


Overzicht van School 7 en het houten schoolgebouw
omstreeks 1957
Foto: © Oud Emmen vanuit de lucht, nr.31687.

School 7 Emmermeer
School 7 met het bekende "blote" beeld.
Wie was de kunstenaar van dit beeld?
Foto: archief gemeente Emmen.

School 7 Emmermeer
Foto: G.van der Veen.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto E.Hof.

Het centrum van Emmen kende voor en direct na de Tweede Wereldoorlog maar één school, "School 1". Aan de Bargermeerweg stond School 2, en in de zanddorpen Noordbarge, Weerdinge, Zuidbarge en Emmerschans stonden de O.L. scholen 3, 4, 5 en 6. Door de groei van Emmen barstte School 1 uit zijn voegen. Er waren klassen met meer dan 55, in een enkel geval zelfs 62 leerlingen. De toestand was onhoudbaar; zelfs de consistoriekamer van de Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Kerk deed dienst als hulplokaal. Op 19 november 1932 werd dit door de Inspecteur van Volksgezondheid te Groningen afgekeurd. Een nieuwe school moest deze problemen oplossen. Dat zou echter nog 15 jaar duren!

School 7 ontstond op 1 mei 1947. In correspondentie van de oudercommissie aan de Minister wordt nog geschreven over "een school Emmen III", maar de uiteindelijke naam werd School 7. Omdat er nog geen eigen gebouw was bood de Rijks Landbouw Winterschool aan de Boslaan in het begin onderdak. Al kort daarna werd ook het Trekkerschooltje op de hoek van de huidige Polenstraat (die toen nog niet was aangelegd) Meerstraat betrokken. De naam Trekkerschool geeft al aan dat er kort na de Tweede Wereldoorlog in Emmermeer al onderwijs was voor woonwagenkinderen. De Trekkerschool bestond uit een houten barak met één groot en één klein lokaal. In het grote lokaal kwamen rond 1948 leerlingen van klas 2 van School 7 te zitten. Het kleine klasje was voor de kinderen van de reizigers, hetgeen niet wil zeggen dat er geen woonwagenkinderen in de andere klassen zaten. Op klompen ging men ’s morgens lopend vanaf het kampje hier naar toe. Onderweg werden er regelmatig snoepjes gekocht voor een cent bij mevrouw "heerlijkheid". Dit was de bijnaam die de kinderen gaven aan mevrouw Romkes die aan de Odoornerweg, ongeveer ter hoogte van de huidige garage Misker, een winkeltje had. Ze kreeg die bijnaam omdat ze vaak zei: "Wat heerlijk hè?"

Op de plaats waar tegenwoordig een Baptistenkerk staat werd een houten noodschool neergezet die uit drie lokalen bestond. De barak was afkomstig uit het Amsterdamscheveld waar de OLS Zwartemeer III onderdak had gevonden. Het noodgebouw is immer verwarmd geweest door een ouderwetse potkachel. Bij plots invallende kou, kwam het voor dat de kachel nog niet op temperatuur was en dat noodgedwongen de leerkracht (herinneringen aan meester Cobet) met zijn leerlingen de dag met een flinke wandeling begon.

Door de ontwikkeling van Emmermeer en de groei van het aantal inwoners en dus leerlingen bood de noodschool te weinig ruimte. Op 12 februari 1951 werd een nieuw gebouw, met zes lokalen, langs de Lesturgeonstraat in gebruik genomen. Pas in het najaar van 1963 werd het oude noodgebouw afgebroken. Op deze plaats kwam in 1964 de destijds supermoderne gymnastiekzaal gereed met op de verdieping nog een extra (les)ruimte.


Kleuterschool 't Emmertje Omhoog

Kleuterschool 't Emmertje
Foto: © J.Withaar

Kleuterschool 't Emmertje
De ingang van kleuterschool 't Emmertje
lag aan de Pleytestraat.
Foto: © J.Withaar

Kleuterschool 't Emmertje
Deze boom stond er voor 1960 al.
Foto: © J.Withaar

Toen de lagere school in 1951 het nieuwe gebouw in gebruik nam, werden de kleuters in het oude noodgebouw ondergebracht. De eerste leidster was mej.G.G.Brinks, die op het moment van haar aanstelling nog studeerde voor kleuterleidster. Er bestond nog geen wet die het kleuteronderwijs regelde, waardoor het bestuur met het nodige kunst en vliegwerk er iets van diende te maken. Financieel was het bijvoorbeeld een moeilijke tijd. De gemeente gaf slechts een subsidie van fl 10,- per leerling per jaar, waarbij het schoonmaakwerk wel gratis was evenals de brandstof. In 1953 lagen er opeens plannen om de houten noodschool te verplaatsen naar het woonwagenkamp. Hoewel dit naderhand niet doorging, moest het bestuur wel even onderdak zien te regelen voor de 70(!) kleuters. In dat jaar werden er al plannen ontwikkeld om een eigen gebouw te stichten, waarvoor de bouwaanvraag in 1954 werd ingediend. Op 17 juni 1954 werd het houten noodgebouw ontruimd en genoten de kinderen van de pas opgerichte School 9 er onderwijs. De kleuters van School 7 vonden toen onderdak in een lokaal van de Trekkersschool aan de Polenstraat, maar ook in een zaaltje van het voormalige café Dekker aan de Spoorstraat.

Misschien al vooruitlopend op de kleuteronderwijswet, die op 1 januari 1956 in werking zou treden, besloot de gemeente de aangevraagde bouwsubsidie te verlenen. Geschatte bouwkosten waren fl 40.000,-. Door een gemeentelijke gift van fl 10.000,- en een gemeentelijke lening van fl 24.000,- diende de school zelf fl 6.000,- bij te dragen. (De bouwkosten zouden naderhand overigens fl 45.302,50 gaan bedragen.) Nog datzelfde jaar werd de kleuterschool " 't Emmertje" geopend.

Het bestuur van de "neutraal bijzondere kleuterschool" bestond in die tijd uit P.Dekker, B.Weites, H.Hoster, D.Borgers, J.G.Redder, mevr.G.H.Ponte-Jansen en mevr.H.Evers. Al in 1957 was er te weinig ruimte en weken de allerjongsten uit naar één der leegstaande lokalen van de oude houten noodschool en en later ook nog naar een barak op het terrein van de lagere school. Op 1 januari 1962 is de kleuterschool door de gemeente overgenomen, en werd toen een openbare kleuterschool. Op 17 augustus 1965 kreeg de kleuterschool de beschikking over een derde lokaal.


De lagere school kinderen 1963.
V.l.n.r. boven: onbekend, onbekend, G.Kuiper, juf Piening, E.Veldhuis, B.Bron.
Midden: L.Slim, J.de Vries, T.Berends, N.van Zweden, J.Habing, R.Timmer, P.Scholten.
Midden: H.Meulman, J.P.Spijk, I.Visser, M.Keizer, G.Thomassen, C.Slim, R.Ponte, onbekend.
Voor: onbekend, x.Breedland, G.Breedland, L.Huiszoon.


De kleuterschool leerlingen van 1961-1962.
De juf is "juf Piening". Achter juf Piening is Bert Landkroon.
Nog niet alle namen zijn bekend. Wie herkent zich op deze foto's?


Fusies Omhoog

Jonge wijken met jonge gezinnen bepalen in grote mate het aantal scholen in die wijk. Naar mate een wijk ouder wordt, treedt meer en meer vergrijzing op hetgeen van invloed is op de hoeveelheid en grootte van de scholen. Op 1 augustus 1984 werden, als gevolg van het sterk gedaalde aantal leerlingen, de Openbare Kleuter- en Lagere School 9 aan de U.E.Bruiningstraat en School 7 aan de Lesturgeonstraat samengevoegd. Het was één van een aantal mogelijke fusies. Uit een destijds gehouden enquête bleek echter de duidelijk voorkeur voor deze variant. Gesteld kan worden dat School 9, ooit uit School 7 ontstaan, weer naar de "moederschool" terugkeerde. De naam veranderde in "De Zeuvensprong".

In 1990 was er wederom een fusie. De school fuseerde met School 8 (het vroegere Warmeer). Het duurde echter nog tot 1998 voordat de nieuwe school in het eveneens nieuwe gebouw aan de Haagjesweg terecht konden. De naam van de huidige school is OBS Emmermeer.

Ook het schoolgebouw, met op "het voorste schoolplein" het bekende en spraakmakende beeld, bestaat niet meer in de oude vorm. Met de reconstructie van Emmermeer (Emmen Revisited) is de school afgebroken. Het gymnastieklokaal is verbouwd tot kerkruimtevoor de Baptisten. Iets verderop aan de Lesturgeonstraat heeft in het najaar van 1999 de Montessorischool een nieuw gebouw in gebruik genomen.


Namen leerkrachten Omhoog

Genoemd worden slechts zij die een jaar of langer voor de klas hebben gestaan. Indien geen eindjaar is gegeven, wordt bedoeld dat deze persoon nog tijdens het 40-jarig jubileum in 1987 leerkracht was.
Lagere school
K.Eelsing (hoofd) 1947 - 1956 mej.Knuppe
(handwerken)
1961 - ?
L.Weerman 1947 - 1949 J.Eerenstein-Hoendervanger 1961- 1977
E.Schuilingh 1947 - 1950 D.Zeeman 1962 - 1985
mej.N.A.Syderius 1947 - 1952 L.Weerman 1962 - 1979
A.Cobet 1950 - 1975 mej.E.J.K.Deelstra 1963 - 1967
mej.H.Evers 1951 - 1974 B.G.de Vries-Venema
(9e leerkracht!)
1963 - 1965
P.Bron 1949 - 1953 mej.M.D.Hoving
(handwerken)
1971 - ?
E.H.Ilcker 1950 - 1954 J.v.d.Meulen-Stoer 1972 - 1976
E.W.Warringa-Brunsting 1951 - 1953 G.Kleinenberg 1974 - 1981
H.Hidding-Alting
(trekkersklas)
1948 - 1951 F.L.Brunsting-Oosterwijk 1977 - 1981
F.Bol 1949 - 1951 M.Warmolts-Mulder 1976 - 1977
H.Ziengs 1952 - 1954 R.Huizing-Rubingh 1976 -
mej.A.H.Nijeboer 1952 - 1953 H.Bosklopper 1978 - 1980
J.W.G.Sligtenhorst
(trekkersklas)
1952 - 1954 D.L.E.Grimme 1981 - 1983
mej.J.H.Kamperman 1953 - 1955 G.A.Houkes 1981 - 1982
D.L.Blaauw-Zwitsers 1953 - 1956 H.Diepenbroek 1984 - 1985
R.Zwierstra 1954 - 1957 J.Roelink 1984 -
G.Brands 1954 - 1962 B.S.Swiebel 1984 -
J.A.Zomers (hoofd) 1956 - 1977 G.A.Jeuring 1984 -
mej.M.A.T.J.A.G.Bloemink 1956 - C.v.d.Liet 1983 - 1985
K.Vos 1958 - 1960 B.v.d.Weide 1982 - 1983
E.J.de Boer 1957 - 1962 A.Brus (directeur) 1977 -
mej.A.H.Kammer 1960 - 1963 D.Emmens-Van Rein
(tehatex)
1975 -
De kleuterschool
A.M.Weggemans-Van Zuylen 1952 - 1956 A.J.A.A. de Jongh 1960 - 1967
A.Verhoef 1954 - 1956 W.Piening 1961 - 1962
L.J.Grootes 1956 - 1959 B.A.Steenmeyer 1961 - 1967
T.P.Bosma 1957 - 1958 F.Boer 1962 - 1963
H.Meinen-Fransen 1956 D.J.Tonnis-Hooghiemstra 1963 + 1965
G.J.Moes 1958 - 1960 S.J.Zuiderveld 1963 - 1965
G.H.Oltrop 1959 K.J.Vogelzang 1964 - 1965
J.Schnieders 1959 J.L.Wenning 1967 - 1987
IJ.Wierda 1959 - 1961 K.J.Medema-Vogelzang 1967 - 1970
M.Spiegel-Van Roo 1956 - 1962 G.J.Steenbergen-Zwols 1970 - 1974
J.Westerbroek 1960 - 1961 G.G.Lamberts 1974 - 1981
J.Duursma-Bisschop 1961 D.Emmens-Van Rein 1982 - 1983
S.Hemerik-De Jong 1960 - 1961 M.Hartman 1986 - 1987

Bronvermelding: Omhoog

  • "De gezinsbode" van 18 april 1984.
  • "Drentse biografieën" delen 1, 2, 3, 4 en 5 onder redactie van Jan Bos en Willem Foorthuis.
  • Schoolkrant ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van School 7.
  • Zuidoosthoeker 17 maart 2009.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.