dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Brongers - Agterbos - Van der Woude - Ansmink - Nutsspaarbank - Bimbo - Haveman - Van der Kaap - Klaassen Omhoog


Kadastraal: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


Kadastrale kaart 1916.

jaar sectie eigenaar
1807 - -
1832 - -
1880 C4037 Markegenoten Emmen en Westenesch.
"Weiland met bomen"
1916 C4784 -

adres: Emmen C78 later 112
later:   Weerdingerstraat 1
later:   Hoofdstraat 33-34 I
later:   Hoofdstraat 132-136 (gewijzigd 1 nov.1957).
later:   Hoofdstraat 128-130 (gewijzigd 1 mrt 1966)


Brongers: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Agterbos Van der Woude
Links van de straat, achter de bomen,
staat de notariswoning.
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Agterbos Van der Woude
Uitvergroting van foto boven.

 • 19xx-19xx B.Brongers, dokter

Links van Hotel Postma stond een woning, die mogelijk eind 19e eeuw werd gebouwd in opdracht van dokter Bronger Brongers. Dokter Brongers (*1866 te Wildervank) huwde in 1888 te Veendam met Arendina Afina van Linge. Bij dit huwelijk gaf hij aan arts van beroep te zijn.

Uit het huwelijk kwamen vijf kinderen voort waarvan drie in Veendam en twee in Emmen. Bij alle vijf geboortes gaf hij aan arts van beroep te zijn. Uit de geboortejaren blijkt dat het gezin Brongers tussen 1895 en 1903 naar Emmen kwam.

Het huis is mogelijk ook bewoond geweest door burgemeester C.van der Wal, burgemeester van 1905-1917. Waarschijnlijk heeft ook zijn opvolger, burgemeester G.Kootstra, burgemeester van 1917-1927, hier nog gewoond voordat de ambtswoning aan de Stationsstraat werd gebouwd.


Agterbos: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Agterbos.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?
van tot bewoner adres
- - - Emmen 1
- 1927 H.Agterbos, notaris Weerdingerstraat 33

En van de bewoners was ook notaris Hendrik Agterbos (1885-1959), geboren te Hoogezand. Hij was een zoon van de deurwaarder Tiddo Agterbos (*1854) en Harmina Wolrig (*1852).

Hendrik Agterbos huwde in 1913 te Groningen met Alberdina Gezina Landeweer (1891-1959), geboren te Hoogezand. Uit dit huwelijk kwam in elk geval een dochter voort genaamd: Dita Harmina (1921-1991 Itali).

Na zijn opleiding aan de R.H.B.S. te Sappemeer en Groningen te hebben gevolgd, slaagde hij in 1910 als kandidaat notaris. Achtereenvolgens was hij in deze functie werkzaam te Montfoort en Groningen.

Op 17 september 1927 werd hij tot notaris te Emmen benoemd. Op eigen verzoek werd hem op 16 februari 1956 bij Koninklijk Besluit eervol ontslag verleend uit zijn ambt als notaris. Bron EC 15 februari 1956.

Op 10 oktober 1927 verhuisde het echtpaar naar het adres Boslaan 1.


Ansmink: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Ansmink.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Ansmink De Vries
Foto: L.Kroeze.

van tot bewoner adres
- 1940 W.Joling Hoofdstraat 132
1940 1946 P.de Vries,
de weduwe Ansmink
Hoofdstraat 132
1946 1955 N.Ansmink Hoofdstraat 132

Direct na de Tweede Wereldoorlog woonde hier de voormalige schippersvrouw Pietertje de Vries. Zij was de weduwe van de koopman Albert Ansmink.

Albert Ansmink (1870-1906), geboren te Wildervank en Pietertje de Vries (1871-1946), geboren te Veendam huwden in 1894 te Veendam. Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen voort: Fenna (*1894), Pieter (*1895), Jantje (*1897), Frederika (1899-1900), Fredrika (*1900) en Hendrika (*1901), Nella (*1904), allen geboren te Gieterveen.

Dochter Nella Ansmink kwam via Anloo en Wildervank in 1937 aan de Esweg 64 (65?) in Emmen te wonen. Noot: haar broer Pieter was 60 jaar toen hij in 1955, eveneens vanuit Anloo, naar Emmen kwam. Als beroep wordt arbeider/winkelier in kruidenierswaren vermeld. Hij ging wonen aan de Esweg 7. Van Nella Ansmink wordt vermeld dat ze winkelierster was.

In 1946, na het overlijden van haar moeder, verhuisde Nella Ansmink van de Eschweg naar de Hoofdstraat. Hier gaf ze aan gemiddeld twee kostgangers per jaar onderdak. En van deze kostgangers was Albert Lassche (*1895), geboren ambt Vollenhove. Hij kwam in 1963 vanuit de Noordoostpolder naar Emmen, waar hij ruim een half jaar onderdak kreeg bij Nella Ansmink.

In april 1964 trad Nella Ansmink, toen reeds 60 jaar, met haar kostganger Albert Lassche, bijna 70 jaar oud, in het huwelijk.

In 1955, nog voor haar huwelijk, verhuisde Nella naar de Esweg. De reden hiertoe zal de voorgenomen nieuwbouw zijn geweest, waarvan Nella n der initiatiefnemers is geweest. Dit woonwinkelpand kwam in 1956 gereed. Nella betrok hierin n der woningen, waar ze van 1 oktober 1956 tot 21 april 1964 heeft gewoond.

Begin 1967 verhuisden Nella Ansmink en haar echtgenoot Albert Lassche naar Hellendoorn. Bron: A.Ansmink.


Van der Woude: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Ansmink De Vries
Foto: J.Walthuis

van tot bewoner adres
1946 1948 H.van der Woude Hoofdstraat 132

En van de gezinnen die hier gelijktijdig met Nella Ansmink woonde was de familie Van der Woude. Ze waren niet als kostgangers ingeschreven.

Het gezin bestond uit Hendrik van der Woude (1917-2000) en Annie Hoekman (*1919). Zij huwden in 1945.

Hendrik van der Woude was n van de zeven kinderen van Meindert van der Woude (*1893) en Reina Popken (*1895).

Meindert diende bij de militaire politie en heeft met zijn gezin in de voormalige marechausseekazerne aan de Boslaan gewoond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden ze daar niet meer omdat Meindert gelegerd was in de stad Groningen.

Zoon Hendrik volgde het beroep van zijn vader min of meer. Hij werd beroepsmilitair en was onder andere in Amersfoort gelegerd. Dit was de reden waarom het gezin Emmen omstreeks 1948 verliet. Het gezin heeft ook in Brazili gewoond, maar kwam vervolgens toch weer (tijdelijk) in Emmen terecht. Bron: J.L.van der Woude.


Woonwinkelpand: Omhoog

Hoofdstraat-o1b sis ho-004
Van rechts naar links:
Nutsspaarbank, Bimbo, Van der Kaap.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

 

van tot activiteit adres
1956 nieuwbouw woonwinkelpand Hoofdstraat

Laatste bewoner van de voormalige notariswoning was Eilko Modderman. Hij verliet in september 1955 de woning waarna deze werd afgebroken.

Op het vrijgekomen perceel werd een modern woonwinkelpand gebouwd waarin vier winkeleenheden kwamen.

De bouw kwam tot stand door de broers en zusters Ansmink en hun echtelieden. Zij ondertekenden een volmacht, waarin zij verklaarden "last en volmacht" te geven aan Hendrik van Oostrum, om voor en namens hen en onder architectuur van het architectenbureau Alssema en Jansma te Emmen, alle nodige en vereiste administratieve formaliteiten te vervullen en de nodige formulieren daartoe op te maken en te ondertekenen. Bron:gemeente Emmen.

Noot: Hendrik van Oostrum was gehuwd met Jantje Ansmink. Zij woonden aan de Esweg 64.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "Het gereedkomen van de nieuwe winkelflat, gebouwd onder architectuur van de heer A.J.Alssema, betekent een belangrijke aanwinst voor Emmen."

"Het nieuwe viervoudige winkelpand, fors in zijn contouren, doch levendig van uiterlijk door de onderbreking van verticale en horizontale lijnen, en sterk sprekende vlakkenwerking, vormt weer een duidelijk voorbeeld van de uitbreiding en modernisering van Emmen's winkelstand."


Nutsspaarbank - Romantica: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Nutsspaarbank
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Nutsspaarbank
Emmer Courant 13 juli 1956.

van tot ondernemer adres
1956 - Nutsspaarbank Hoofdstraat 35 II

In winkeleenheid 1 vestigde zich een filiaal van de Nutsspaarbank.

De Nutsspaarbank dateert uit de 19e eeuw en werd opgericht door lokale afdelingen van de 'Maatschappij tot Nut van t Algemeen'. Vanaf 1973 werden ze geleidelijk overgenomen door de toenmalige Bondsspaarbank.

Het bijkantoor van de Nutsspaarbank in Emmen opende haar deuren op 17 juli 1956. Advertenties uit deze tijd in de Emmer Courant geven, vreemd genoeg, zowel 17 juli als 18 juli (zie advertentie hiernaast) aan.

Op 17 juli 1956 echter werd de openingsrede uitgesproken door de oud-commissaris der koningin in Groningen, mr.E.H.Ebels, als voorzitter van de Nutsspaarbank uit Groningen. Hij was ervan overtuigd dat juist in de plaats Emmen, die zo groeiende was, een algemene spaarbank een nuttige taak te verrichten had, naast de boerenleenbanken die het agrarische spaar- en kredietwezen behartigden. Ook burgemeester K.H.Gaarlandt en R.A.Buning uit Amersfoort namens de Nederlandse Spaarbank, voerden het woord. Vervolgens togen de aanwezigen naar Hotel 't Heerenhof waar een goed verzorgde lunch werd genoten.

De leiding van het bijkantoor, met vier loketten, kwam in handen van de heer G.J.Jansen, die 18 jaar lang aan het hoofdkantoor te Groningen verbonden was geweest.

De Emmer Courant van 18 juli 1956 vermeldde nog: "dat het al jaren bestaande bijkantoor te Assen, waarvan de zittingen werden gehouden in het gerechtsgebouw te Emmen, is overgenomen door de Nutsspaarbank te Groningen. De vlag van Assen wordt vervangen door die van Groningen, dit in goed overleg met de zusterorganisatie in Assen."

In 19xx verhuisde de Nutsspaarbank naar het naastgelegen winkelpand aan de linkerzijde.

Hoofdstraat-o1b jwr romantica
Foto: J.Withaar.

van tot ondernemer adres
- - Romantica, pizzeria Hoofdstraat 140

Bimbo - Haveman - Exodus: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Sodenkamp.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bimbo
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bimbo
Emmer Courant 11 juli 1956.

van tot ondernemer adres
1956 1967 C.E.M.Sodenkamp, speelgoed Hoofdstraat 35 I

In winkeleenheid 2 vestigde zich een speelgoedwinkel met de naam Bimbo. De opening vond plaats op 12 juli 1956.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "Naast het bijkantoor van de Nutsspaarbank uit Groningen is "Bimbo, het kinderparadijs" ondergebracht. Mej. C.E.M. Sodenkamp zwaait hier de scepter tussen teddybeertjes, spoortreinen, poppen, jeeps, spelletjes en alle mogelijke soorten ander kinderspeelgoed."

"Deze nieuwe zaak is geheel ingesteld op jeugdige bezoekertjes. Op lage tafels staat het speelgoed opgesteld, zodat de kleintjes zelf gemakkelijk kunnen uitzoeken."

"De houten betimmering is in lichte kleuren gehouden, de wanden in pastelkeuren en alleen de deuren werden in een wat opvallender kleur geschilderd. Tezamen met het bont gekleurde speelgoedmateriaal biedt het geheel een bijzonder fleurige aanblik. Ook voor volwassenen zal het een genoegen zijn om een tijdje rond te dwalen tussen al dit aantrekkelijke materiaal. Per slot blijft in ieder mens toch iets van het kind behouden."

In 1967 werd de speelgoedwinkel verplaatst naar een winkelpand op de hoek van de Hoofdstraat en de Minister Kanstraat.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Haveman
Foto: G.v.d. Veen

van tot ondernemer adres
1967 - Radio Haveman -

In de leeggekomen winkeleenheid 2 waar Bimbo had gezeten vestigde zich in 1967 Radio Haveman NV. Haveman verkocht radio's, televisies en witgoed.

De NV werd opgericht door Hendrik Haveman en had filialen in Klazienaveen, Emmen en op het laatst ook in Coevorden. En van zijn kinderen, Meindert Haveman, nam het bedrijf over. En van de bedrijfsleiders was Bart Jeuring die destijds getrouwd was met dochter Eef Haveman. Jeuring heeft het bedrijf van 1967 tot ongeveer 1979 geleid.

Dalende verkoopcijfers, als gevolg van het ontstaan van verkoopketens, waren de reden het bedrijf begin jaren 80 te sluiten. Bron: G.Jeuring.

 

Exodus: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat
Foto: J.Withaar.

van tot ondernemer adres
- 2006 Exodus, caf, discotheek Hoofdstraat 130-132

Van der Kaap - Mulder: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Van der Kaap
Emmer Courant 16 juli 1956.

Foto's gevraagd. Wie helpt?

van tot ondernemer adres
1956 1967 D. van der Kaap, herenmode Hoofdstraat 34

In winkeleenheid 3 vestigde D.van der Kaap een herenmodezaak. De opening vond plaats op 12 juli 1956.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "De herenmodezaak van Van der Kaap is uitgebreid en gedeeltelijk overgebracht naar dit nieuwe pand. Opvallend aan dit nieuwe pand is de fraaie houtbewerking. Ahorn en mahonie in banen op de houten vlakken geven een bijzonder fraai effect. De inrichting getuigt van veel zorg. De overhemden zijn opgeborgen in open vakken, en daarnaast vindt men een praktische dassenkast. Er zijn drie draaibare hoedenstands, ook al weer open, evenals de confectievakken, waarboven alleen een luifel is aangebracht. Er zijn voorts twee ruime paskamers."

"De wanden van de etalage zijn geheel van glas, ze kunnen echter, indien gewenst, ondoorzichtig worden gemaakt met luxaflex. Veel glas is ook gebruikt voor de lage toonbanken, die eveneens dienen als bergruimten. Twee verplaatsbare bloembakken geven een fleurige noot aan het geheel."

Dirk van der Kaap plaatste onder de kop "Het was een drukte van belang" een advertentie in de Emmer Courant van 16 juli 1956. Hoewel zij wel enige drukte bij en na de opening hadden verwacht bleek dat de drukte, zelfs in hun meest optimistische bui, hun voorstellingsvermogen had overtroffen.

Bedrijfsleider in deze zaak werd Coen Mulder.

Van der Kaap had ook een zaak aan de Hoofdstraat 71.

Foto's gevraagd. Wie helpt?

van tot ondernemer adres
1967 1974 Mulder, herenmode Hoofdstraat

Op de grond waar voorheen de notariswoning stond openden in juli 1956 vier nieuwe zaken hun deuren voor het publiek. En van die zaken was de winkel van D.van der Kaap die op 12 juli 1956 werd geopend.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "De herenmodezaak van Van der Kaap is uitgebreid en gedeeltelijk overgebracht naar dit nieuwe pand. Opvallend aan dit nieuwe pand is de fraaie houtbewerking. Ahorn en mahonie in banen op de houten vlakken geven een bijzonder fraai effect. De inrichting getuigt van veel zorg. De overhemden zijn opgeborgen in open vakken, en daarnaast vindt men een praktische dassenkast. Er zijn drie draaibare hoedenstands, ook al weer open, evenals de confectievakken, waarboven alleen een luifel is aangebracht. Er zijn voorts twee ruime paskamers."

"De wanden van de etalage zijn geheel van glas, ze kunnen echter, indien gewenst, ondoorzichtig worden gemaakt met luxaflex. Veel glas is ook gebruikt voor de lage toonbanken, die eveneens dienen als bergruimten. Twee verplaatsbare bloembakken geven een fleurige noot aan het geheel."

Van der Kaap plaatste onder de kop "Het was een drukte van belang" een advertentie in de Emmer Courant van 16 juli 1956. Hoewel zij wel enige drukte bij en na de opening hadden verwacht bleek dat de drukte, zelfs in hun meest optimistische bui, hun voorstellingsvermogen had overtroffen.

Bedrijfsleider in deze zaak werd Coen Mulder die, samen met zijn zoon Dick, de zaak in 1967 van Dirk van der Kaap overnam. Vader en zoon Mulder bouwden de zaak in de loop der jaren uit tot een luxe herenmodezaak. In 1974 betrokken ze een zaak in het nieuwe winkelcentrum De Weiert.


Klaassen - Toscana: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Klaassen.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Klaassen
Emmer Courant 10 juli 1956.

Foto's gevraagd. Wie helpt?

van tot ondernemer adres
1956 - A.Klaassen en Zn,
woning- en meubeltextiel
Hoofdstraat 33

In winkeleenheid 4 vestigde A.Klaassen een winkel in woning- en meubeltextiel. De opening vond plaats op 12 juli 1956.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "Een etalage zal men bij Klaassen en Zoon tevergeefs zoeken. De gehele winkel is in feite n grote etalage, waardoor een goed ruimte-effect is verkregen. De vloer is bedekt met linoleum marmoleum in een gedekte tint, de wanden zijn wit en de deuren lichtgrijs, waartegen de voor het grootste gedeelte donkere meubelen en donkere tapijten goed afsteken. De houten betimmering, de vakindeling en de toonbank zijn gemaakt naar ontwerpen van de heer Klaassen jr. De ronde toonbank heeft een lichtgekleurd formicablad."

Hoofdstraat-o1b jwr toscana
Foto: J.Withaar.

van tot ondernemer adres
- - Toscana, ijssalon Hoofdstraat 126

Bronvermelding: Omhoog

 • Emmer Courant 14 februari 1956.
 • Emmer Courant 11 juli 1956.
 • Emmer Courant 13 juli 1956.
 • Emmer Courant 16 juli 1956.
 • Emmer Courant 11 maart 1967.
 • J.L.van der Woude.
 • A.Ansmink.
 • Archief gemeente Emmen.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.