dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Kapelstraat: Armwerkhuis - Diaconiewerkhuis - Angelinostichting - Stichting Opmaat - Angelinohof Omhoog


Kadastraal Omhoog

Kapelstraat sectie C2676 sectie C2675 sectie C3724 sectie C3722 sectie C3755 sectie C1956, C1957 en C2672 Wilhelminastraat sectie C3754 sectie C938 Hier kwam later de Sterrenkamp sectie F
Kadastrale kaart 1880 sectie C.

1880:

sectie C938:  hooiland en bos eigenaar Jan Albert Willinge.
sectie C1956: huis en erf eigenaar Berend Ensing.
sectie C1957: schuur eigenaar Berend Ensing.
sectie C2672: bouwland en tuin eigenaar Berend Ensing.
sectie C2675: bouwland eigenaar pastorij Emmen.
sectie C2676: huis eigenaar Hendrik Gossen.
sectie C3722: zaal, erf en woning eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.
sectie C3724: bouwland eigenaar Hendrik Gossen.
sectie C3754: tuin eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.
sectie C3755: huis eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.

sectie C3722 De Sterrenkamp sectie C1956, C1957 en C2672 sectie C5073 De Kapelstraat spoorlijn Markesteen sectie C5256 sectie C3755 Hoofdstraat - Wilhelmninastraat sectie C5072 sectie C2675 sectie C3754 sectie Cxxxx sectie C5323 sectie C5311 sectie C5309 sectie C5310
Kadastrale kaart 1916.

1916:

sectie C1956: huis en erf eigenaar Hindrikus Ensing.
sectie C1957: schuur eigenaar Hindrikus Ensing.
sectie C2672:
sectie C2675:
sectie C3722: Witte Kerkje aan de Sterrenkamp.
sectie C3754:
sectie C3755: De Kapel.
sectie C5072:
sectie C5073:
sectie C5223:
sectie C5256:
sectie C5309:
sectie C5310:
sectie C5311:
sectie Cxxxx:

De Kapel School met de bijbel Wilhelminastraat Hoofdstraat Sterrenkamp Kapelstraat Angelinostichting Begraafplaats Spoorlijn
Kaart bebouwing 1948.

1948:

lichtrood: huizen.
donkerrood: winkels.
zwart: bijzondere bebouwing.
groen: boerderijen.
wit: verwachte nieuwe bebouwing.
geel: horeca.

sectie C Begraafplaats sectie F1225 Kapelstraat sectie F1226
Kadastrale kaart 1880 sectie F.

Kadastrale kaart 1880 van sectie F:

sectie F1225: huis en erf eigenaar Hervormde Diaconie - 't Werkhuis.
sectie F1226: bouwland en bosch eigenaar Hervormde Diaconie.


Inleiding Omhoog

Het gebouw van woon- en zorgcentrum Holdert aan de Hondsrugweg in Emmen werd op 2 mei 1968 geopend en heeft een interessante voorgeschiedenis. Holdert, ooit begonnen als "armwerkhoes" aan de Kapelstraat, werd een "bejaardentehuis", een woord dat ook al weer uit de tijd is. Holdert werd een modern woon- en zorgcentrum waar al lang geen armen meer wonen. Holdert werd onderdeel van de Zorggroep Suydevelt wat inhoudt dat er een combinatie van (beschermd) wonen en zorg geboden wordt. Ook het aanleuncomplex Noord-Esch en Zuid-Esch behoren horen bij Holdert.

Arm en diaconiewerkhuis Omhoog

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting Armhuis
Foto: "Holdert 1851-2009"

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting Armhuis
Foto: familie Schippers.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting Armhuis
Foto: "Holdert 1851-2009"

Foto Historisch Emmen Kapelstraat advertentie armvader en armmoeder
Foto: Provinciale Drentse en Asser Courant
van 24 september 1870.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat advertentie armvader en armmoeder
Naar aanleiding van deze advertentie werd het echtpaar Beukinga aangesteld.
Foto: Emmer Courant april 1891.

Voor 1911 was er feitelijk geen regeling voor de zorg der ouderen. De buren in een gemeenschap en families hielpen elkaar waar nodig. Het viel als vanzelfsprekend onder de bekende Drentse naoberplicht. Toch was deze naoberplicht niet altijd vanzelfsprekend, er waren immer behoeftigen die hulp ontbeerden. Te denken valt aan wezen en familielozen. Voor hen zorgde de kerk maar ook dat was lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom werden eind jaren dertig van de negentiende eeuw de eerste armwerkhuizen gesticht. In Emmen gebeurde dat in 1851 door de diaconie van de Hervormde kerk.

Het boerderijachtige gebouw stond aan de zuidelijke kant van de latere Kapelstraat in de marke van Noord- en Zuidbarge. Het was een vrij lang gebouw met vele ramen. Aan de achterzijde bevonden zich drie staldeuren waarachter het vee was ondergebracht. In 1852 werd er een afzonderlijk schaaphok bijgebouwd. Het is (nog) niet duidelijk of dit armwerkhuis speciaal voor deze functie is gebouwd of dat het voordien dienst heeft gedaan als boerderij.

Het armwerkhuis werd bestuurd door de dominee, de diakenen en door de kerkenraad benoemde leden van de kerk. De eerste bijeenkomst van het bestuur was op 12 februari 1851. Aanwezig waren:

 • Dominee T.A.Hoen.
 • Diakeen A.Huizing.
 • Diakeen L.Strating.
 • Diakeen W.Dijks.
 • Diakeen R.Joling.
 • Lidmaat Mr.A.L.Kniphorst.
 • Lidmaat P.J.van den Blom.
 • Lidmaat Mr.l.Oldenhuis Tonckens.

De dagelijkse leiding was in handen van een "armvader en armmoeder", die hiervoor een kleine vergoeding ontvingen. Als armvader en armmoeder kwam bij voorkeur een kinderloos echtpaar in aanmerking. Enige namen van echtparen die deze taak hebben uitgevoerd:

 • 1851-1890 het echtpaar W.Boer.
 • 1891-1902 het echtpaar Beukinga (bezoldiging f 125,- per jaar).
 • 1902-1916 het echtpaar A. of R.Barelds. 
 • 1916-1931 het echtpaar Hendrik Boxma en Grietje Popken (bezoldiging f 250,- per jaar).

Bij de aanstelling van het echtpaar Boxma Popken in 1916 werd een contract opgesteld waaruit blijkt dat de naam armwerkhuis was vervangen door diaconiewerkhuis. Grietje Popken [voor familie: Geertje Oosting] was weduwe van Lucas Oosting en trad in 1902 opnieuw in het huwelijk met de weduwnaar Hendrik Boxma. Zij waren tot 1916 "vader en moeder" van het armhoes te Odoorn, waarna zij werden aangesteld als beheerder van het armhoes te Emmen.

Het contract van het echtpaar Boxma vermeldt onder andere dat zij: "zoveel in hun vermogen is alle huiselijke en uit de boerderij voortkomende werkzaamheden te verrichten, de oude en de volwassen verpleegden welke in het huis zijn of nog zullen worden opgenomen al die zorg te geven, welke hun toekomst en de aanwezige of nog op te nemen kinderen gelijk een ware vader en moeder te zijn." Zij mochten slechts vier maal per jaar familieleden voor hoogstens één week in het huis laten logeren en zelf "nimmer zonder toestemming van de kerkenraad het huis verlaten, hetzij alleen hetzij gezamenlijk". Het echtpaar Boxma woonde in de noordelijke kamers van het huis.

H.D.Minderhoud beschrijft in "Holdert 1851-2009" uitgebreid over de dagelijkse gang van zaken, het reglement, de reden van opnames. De naam armwerkhuis is misschien niet helemaal de juiste naam. Ook zij die nog bezittingen hadden, waaronder een stukje grond, werden er soms ondergebracht. Bij opname waren zij wel verplicht om hun bezittingen af te staan.

Enkele namen van bewoners:

 • 1851 De weduwe Egbert Derks-Brinks met twee kinderen.
 • 1851 Gerrit Hilgers uit Sleen.
 • 1852 Geertruid.
 • 1857 Hillegien Klasens.
 • 18xx Jan Tienkamp.
 • voor 18xx de kinderen van het overleden echtpaar Engberts.
 • voor 1895 het kind van H.de Jong.
 • voor 1897 R.de Jong.
 • voor 1897 A.Kuipers.
 • voor 1897 H.Hendriks.
 • voor 1897 H.Drenthen.
 • ???? Abel Heerema.
 • ???? H.Hofman.
 • ???? G.Bennemans.
 • ???? Evert Hemmes.
 • voor 1913 Middeljans.
 • ???? Pier, Gerard en Pieter Kreeft.
 • ???? Egbertje (Eppie), Kee en Dina van Klinken.

Angelinostichting Omhoog

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: E.Hof.


Foto vanaf de Kerkhoflaan zijde van het
gebouw. Aan deze kant werd in 1934 de oostelijke vleugel gebouwd, rechts op de foto;
in 1936 gevolgd door de westelijke vleugel,
links op de foto.
Foto: E.Hof.

In 1910 werd dominee H.de Groot voorzitter van het bestuur. Hij was degene die het amateuristische beheer aan de kaart stelde en verbeterde. Hij had de tijd mee maar maakte zich ook zorgen. In 1911 werd namelijk het burgerlijk armbestuur ingesteld waardoor de gemeente verplicht werd armlastigen financieel te ondersteunen. Hierdoor kreeg het diaconiewerkhuis te maken met een terugval in bewoners. In 1924 waren er nog elf bewoners, waarvan zes kinderen, maar dat was in 1927 al terug gelopen naar zeven.

Ook de opvolger van dominee De Groot, ds.A.de Kat Angelino, maakte zich hierover grote zorgen. Met name hij maakte zich sterk voor de bouw van een nieuw en vooral gerieflijk onderkomen, waar de ouderen der Emmer samenleving konden wonen na een leven van hard werken. Een nieuwe manier van wonen diende zich aan. Er was geen plaats meer voor een "vader en moeder". Het laatste beheerderechtpaar dat nog als armvader en armmoeder had gefunctioneerd, het echtpaar Boxma Popken, vroeg per 1 mei 1931 hun ontslag aan. Of dit een vrijwillige keuze was of ingegeven door de op handen zijnde veranderingen is niet duidelijk.

In 1930 werd door de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk in Emmen het besluit genomen om het inmiddels sterk verouderde armenhuis te vervangen door een moderner bejaardenhuis. De Emmer architecten R.Kliphuis en G.Lamberts kregen opdracht het nieuwe gebouw te ontwerpen.

Bij de bouw waren de volgende bedrijven betrokken:

 • aannemer: J.Kuper, aanneemsom: f 40.000,-.
 • loodgieter: P.Wessemius.
 • elektra: H.de Jonge uit Noordbarge.
 • stukadoor: J.Ronda.
 • centrale verwarming en water: Runau en Knoppers uit Groningen.
 • schilderwerk: J.Schuur.

Het gebouw kwam op dezelfde plaats te staan als waar het armwerkhuis uit 1861 had gestaan. Het oorspronkelijke gebouw bestond alleen uit het centrale bouwdeel. Beide vleugels werden pas later aangebouwd. In 1934 de oostelijke vleugel, in 1936 gevolgd door de westelijke vleugel. Voor beide vleugels tekende Kliphuis weer het ontwerp. Per vleugel bedroegen de kosten f 10.000,-.

Op 4 december 1931, tijdens een kerkdienst in de Nederlands Hervormde Kerk, werd het nieuwe onderkomen voor bejaarden door dominee De Kat Angelino geopend. Het kreeg de naam Angelinostichting, als eerbetoon aan de man die zich zo had ingezet voor de realisering ervan.

Het bestuur van de Angelinostichting stelde het echtpaar Eding Askes aan als dagelijkse leiding.

Het Angelino bestuur bestond uit:

 • Dominee De Kat Angelino (voorzitter).
 • H.Wielens (secretaris penningmeester).
 • H.Houwing, Westenesch (lid).
 • G.Bos, Noordbarge (lid).
 • J.Lubbers, Emmen (lid).
 • H.Jalving, Angelslo (lid).
 • G.Nijhof, Zuidbarge (lid).
 • R.Vos, Weerdinge (lid).
 • W.Frieling, Emmen (lid).

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto omstreeks 1933, waarschijnlijk gemaakt tijdens de opening van de Angelinostichting.
Foto: R.Boelens.

In november 1931 maakte een journalist van de Emmer Courant een ronde door het nieuwe gebouw en beschreef daarbij de indeling: "dat gelijkvloers liggen entree, hal, trappenhuis, closets, huis en slaapkamer voor de huisouders, keuken, eetkamer, 2 woon en 3 slaapkamers voor betalenden. 2 ziekenkamers, eet- en conversatiezaal, 3 slaapkamers voor niet betalenden en tenslotte een badkamer. Op de verdieping zijn 4 woon- en 4 slaapkamers voor betalenden, 4 slaapkamers voor niet betalenden, bestuurskamer, zolderruimten, en w.c. Tenslotte is er de zolder met de waterreservoirs."

"Het grote keukenfornuis, onder Drentschen schoorsteen geplaatst, zorgt voor de waterverwarming, terwijl daarop tevens gekookt kan worden. In de kelder is nog een reserve stookgelegenheid aangebracht. In dezen kelder is tevens bergruimte voor 8 ton brandstof."

Minderhoud beschrijft in "Holdert 1851-2009" een reglement dat de eerste jaren in de Angelinostichting van toepassing was. Aan dat reglement moesten de 34, bijna allemaal nieuwe, bewoners die de Angelinostichting in 1935 telde, zich houden. Het waren zonder uitzondering alleenstaanden. Opmerkelijk was dat een aantal bewoners soms van ver buiten de Drentse grens kwamen, hoewel ze in Drenthe waren geboren. Uit Emmen kwamen maar drie bewoners:

 • Berend Bouhelt.
 • Renso Brongers.
 • Hendrik van der Veen.

Na de familie Eding Askes, die nog al eens problemen had met De Kat Angelino, het personeel en bewoners, werd omstreeks 1944-1945 het echtpaar Van Eenennaam aangesteld. Onder hen directievoering verbeterde er veel. Zij werden in 1960 opgevolgd door het echtpaar Hendriksen en M.Tj.H.Kasemier uit Groningen. Die konden hun draai maar moeilijk vinden. Het huis was inmiddels ook te klein geworden terwijl er dagelijks aanmeldingen kwamen voor nieuwe opnames. Velen moesten teleurgesteld worden, de wachtlijst groeide van 25 wachtenden in 1962 tot meer dan 60 in 1964. Hendriksen stond daarom ook het liefst nieuwbouw voor. Het zou er niet van komen en het echtpaar diende in 1963 hun ontslag in. In juli 1964 werd het echtpaar Stuve Olthof de nieuwe directievoerder.

De roep om nieuwbouw werd steeds luider. Een noodaankoop van het naastgelegen pension met veertien kamers, dat eigendom was van mevrouw Slim Eising, was slechts een druppel op de gloeiende plaat. Voor verdere uitbreiding van de Angelinostichting met een noodaanbouw voelde het bestuur, bestaande uit vele diakenen niets.

In maart 1965 werd een vergadering belegd door een sterk verkleinde beheerscommissie om de problemen uit de weg te ruimen. Deze commissie bestond uit: dominee A.Faber, directeur H.Stuve en de heren H.Homan en J.Wielens. Het doel was plannen te ontwikkelen ter verwezenlijking van een geheel nieuw bejaardenhuis op de Emmer Es, waarbij de Angelinostichting zou blijven bestaan. Provinciale Staten liet echt weten dat dit niet mogelijk was, ingegeven door de strengere moderne eisen en de brandonveiligheid.

Hiervoor werden diverse commissies opgericht die echter op 10 januari 1967 werden samengevoegd tot één nieuwe bouwcommissie, bestaande uit negen leden, die onder leiding stond van accountant en gemeenteraadslid B.Bouwland. Het nieuwe bejaardenhuis zou Holdert gaan heten. Het gebouw werd op 2 mei 1968 officieel geopend door de Commissaris der Koningin en ex burgemeester van Emmen mr.K.H.Gaarlandt.

De Angelinostichting had na 36 jaar afgedaan als bejaardenhuis. Op donderdag 29 juni 1967 sloot de oudste bewoner van de Angelinostichting, de vijfennegentig jaar oude G.Gravers, in het bijzijn van directeur H.Stuve de deuren.

De Angelinostichting werd "Holdert". Volgens het Drents woordenboek van G.H.Kocks betekent dit "het beëindigen van het dagelijks werk" en "wat haarder aarbeiden um vroo hollert te kriegen".

Tot de verbouw van Holdert in 2008 hingen in de hal van Holdert foto's van de "Angelinostichting" en een schilderij van het in 1851 geopende armwerkhuis. Wat zouden de bewoners van dit armwerkhuis opkijken als ze eens een kijkje konden nemen in het huidige woon- en zorgcentrum.


Interieur: Omhoog

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: R.Kliphuis.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: R.Kliphuis.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: R.Kliphuis.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: R.Kliphuis.

Foto Historisch Emmen Kapelstraat Angelinostichting
Foto: R.Kliphuis.

Het meubilair, wat op bijgaande foto's is te zien, werd geleverd door Jan van Peer uit Emmen terwijl de vitrages en gordijnen een levering waren van H.Weggemans.

De Emmer Courant van november 1931: "Alle kamers zijn voorzien van breede openslaande ramen. De eetzalen voor betalenden en niet betalenden zijn gelijk gemeubileerd: linoleum vloerbedekking, eikenhouten tafels en gemakkelijke ouderwetsche stoelen met biezen matten."


Ds.Albertus de Kat Angelino: Omhoog

Foto Historisch Emmen Kapelstraat A.de Kat Angelino
Foto: R.Boelens.

Dominee A.de Kat Angelino van de Nederlandse Hervormde Kerk was de initiatiefnemer voor de bouw van de "Angelino-stichting".

De oorsprong van de Angelino's lag in Italië alwaar ene Octavio Angelino woonde, geboren omstreeks 1700 te Milaan, van beroep glazenmaker, en overleden na oktober 1787 waarschijnlijk te Puijflijck. Hij kwam waarschijnlijk rond 1738 naar Nederland om hier te trouwen. Waarschijnlijk te Ochten.

De ietwat ongewone samengestelde familienaam de Kat Angelino werd verkregen door de grootvader van "onze" dominee A.de Kat Angelino. Deze grootvader was Albartus de Kat Angelino, geboren 5 januari 1826 te Ochten, landbouwer en landeigenaar, overleden op 12 november 1903 te Ochten. Deze Albartus de Kat Angelino verkreeg bij Koninklijk Besluit van 2 september 1873 toestemming de in zijn geboorteakte als voornaam vermelde naam de Kat als geslachtsnaam aan te nemen met dien gevolge dat hij zich met zijne nakomelingen zou kunnen en mogen noemen en tekenen "de Kat Angelino".

Dominee Albertus de Kat Angelino (roepnaam Bert) werd op 11 juni 1885 te Varik (Gld.) geboren als het derde kind van negen kinderen. Hij was een zoon van Jacob Johannes de Kat Angelino (1855-1935) en Sara Jacoba Veen (1856-1943). Jacob Johannes de Kat Angelino was eveneens N.H. predikant en beroepen te Overlangbroek in 1880, Varik 1882, Deil 1887 en ging in 1928 in emeritaat.

Albertus bezocht na de lagere school het gymnasium te Tiel waar hij in juni 1903 zijn diploma behaalde. De Geldermalser van 1 juli 1903: "Deil. Het was jl. woensdag een dubbele feestdag op de pastorie. In de voormiddag bracht de telegraaf het blijde bericht dat mej.I.E.de Kat Angelino geslaagd was voor het tweede natuurkundig examen in de geneeskunde, terwijl ’s middags een tweede telegram meldde, dat de heer A.de Kat Angelino het eind diploma gymnasium had behaald, zoodat hij zich weldra zal laten inschrijven als student in de theologie." Daarna studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Levensloop:

 • 13 september 1909 bevestiging door zijn vader als vrijzinnig predikant te Rhenoy (Gld.).

  Kort voor zijn bevestiging te Rhenoy trad hij, op 26 augustus 1909 te Zeist, in het huwelijk met de Duits gereformeerde Wobbina Catharina Wouters, (roepnaam Bine) geboren te Arnhem op 29 augustus 1886 als dochter van advocaat Mr.Dirk Wouters en Anna Barbara Jacoba Bertling. Het huwelijk bleef kinderloos maar hadden wel een pleegzoon: Hendrik Herman Badings (*17-01-1907) geboren te Bandoeng (N.O.I.). Hij vertrok op 22 juni 1932 naar Delft.
 • van 1914-1917 te Nieuw Helvoet.
 • van 1917-1929 te Gorinchem.
 • van 1929-1949 te Emmen.

  De familie de Kat Angelino kwam op 8 oktober 1928 vanuit Gorinchem naar Emmen, waar hij de langste tijd van zijn leven zal doorbrengen. De Kat Angelino volgde dominee de Groot op die naar Uskwerd was vertrokken. De familie ging in de Weeme (de naam van de pastorie van de N.H. kerk) aan het Marktplein wonen.

  In Emmen vierde de Kat Angelino zijn 25 jarig ambtsjubileum. Het blad Onbekend van 13 september 1934: "Gistermiddag heeft de in vrijz.herv.kring bekende predikant, ds.A.de Kat Angelino te Emmen zijn 25 jarig ambtsjubileum gevierd. Hij deed 12 september 1909 zijn intrede te Rhenoy. Vandaar ging hij in 1914 naar Nieuw Helvoet, terwijl hij in 1917 een beroep naar Gorinchem aannam waar hij als eerste vrijz.predikant het ambt elf jaren vervulde. Hij werd 14 october 1928 te Emmen bevestigd waar hij tot dusver bleef. Hij treedt in het organisatieleven weinig op de voorgrond maar verwierf zich als kanselredenaar maar vooral door zijn vele lezingen en bijeenkomsten en voor de vrijz.Prot.Radio omroep algemene bekendheid in den lande en vele vrienden. Te Emmen is het jubileum gisteren gevierd met een samenkomst der gemeente in het versierde kerkgebouw. Namens de gemeente en kerkelijke organisaties werd de predikant toegesproken door den heer H.Wielens die hem als geschenk der gemeente een zilveren theeservies aanbood. Voorts werd in deze bijeenkomst het woord gevoerd door ds.F.C.Gerritzen van Oosterhesselen namens het provinciaal kerkelijk bestuur van Drenthe, ds.J.F.Bakker te Dalen namens de classis Emmen, ring Coevorden. Ds.de Kat Angelino hield tenslotte een korte herdenkingsrede; op zijn verzoek was de jubileumviering zoo sober mogelijk gehouden. In het volle kerkgebouw waren afgevaardigden van zijn vorige gemeente en tal van predikanten uit de omgeving aanwezig. De eigenlijke herdenkingsrede hoop de jubilaris a.s. zondagmorgen in den gewonen kerkdienst uit te spreken."
 • van 1949-1951 te Budel, alwaar hij in emiraat ging.
 • in 1952 vestigde hij zich te Zandvoort.

In Zandvoort vierde hij zijn 50 jarig jubileum. "De Gecombineerde" van 12 september 1959: "Vandaag zal het 50 jaar geleden zijn, dat ds.A.de Kat Angelino uit Zandvoort werd bevestigd als predikant in de Nederlands Hervormde Kerk."

"Ds.de Kat Angelino werd op 11 juni 1885 in Varik bij Tiel geboren. Hij bezocht eerst het gemeentelijk gymnasium te Tiel en studeerde daarna verder nog aan de rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij op 12 mei 1909 zijn doctoraal examen theologie deed. Tijdens zijn studie voor het doctoraal examen heeft de heer de Kat Angelino enige tijd Hebreeuws gedoceerd aan de Utrechtse gymnasia. Nadat ds.de Kat Angelino in mei 1908 door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland was toegelaten tot de evangelie bediening in de Ned.Herv.Kerk werd hij op 12 september 1909 door zijn vader te Rhenoy in de classis Bommel in het ambt bevestigd. Daarna stond de jubilaris verder nog te Nieuw Helvoet 1914-1917, Gorinchem 1917-1928; Emmen 1928-1949 en tenslotte nog bijna twee jaar te Budel in Noord-Brabant, waar hem met ingang van 1 april 1951 na ruim 41 dienstjaren op bijna 66-jarige leeftijd emeritaat werd verleend. Na zijn emeritaat heeft ds.de Kat Angelino tot 1 mei 1952 te Budel nog ruim een jaar bijstand in het pastoraat verleend. Naderhand vestigde hij zich te Zandvoort."

"Ds.de Kat Angelino heeft in de loop der jaren vele bestuursfuncties vervuld en zitting gehad in tal van colleges en commissies. Van zijn hand verschenen enige stichtelijke geschriften en verder publiceerde hij enige artikelen in kerkbladen en in periodieken. Naar wij tenslotte vernemen ligt het niet in de bedoeling van Ds.de Kat Angelino om een herdenkingsrede uit te spreken en ook niet om te recipiëren."

De Gecombineerde van 11 juni 1960 schreef over het 75 jaar worden van De Kat Angelino: "Ds.A.de Kat Angelino uit Zandvoort, emeritus predikant van de Ned.Herv.Kerk, wordt zaterdag 11 juni a.s. 75 jaar."

"Ds.de Kat Angelino werd op 11 juni 1885 in de hervormde pastorie van Varik bij Tiel geboren. Hij bezocht eerst het gemeentelijk gymnasium te Tiel en studeerde daarna verder nog aan de rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij op 12 mei 1909 zijn doctoraal examen theologie deed. Tijdens zijn studie voor het doctoraal examen heeft de heer de Kat Angelino enkele jaren tijdelijk Hebreeuws gedoceerd aan de Utrechtse gymnasia. Nadat dhr de Kat Angelino in mei 1908 door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland was toegelaten tot de evangelie bediening in de Ned.Herv.Kerk werd hij op 12 september 1909 door zijn vader, wijlen ds.J.J.de Kat Angelino uit Dubbeldam, toen nog predikant te Deil bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Rhenoy in de classis Bommel. Daarna stond de jubilaris verder nog te Nieuw Helvoet 1914 tot 1917; Gorinchem 1917 tot 1928; Emmen 1928 tot 1949 en tenslotte nog bijna twee jaar te Budel in Noord-Brabant, waar hem met ingang van 1 april 1951 na ruim 41 volbrachte dienstjaren op bijna 66-jarige leeftijd emeritaat werd verleend. Na zijn emeritaat bleef ds.de Kat Angelino tot 1 mei 1952 nog ruim een jaar te Budel werkzaam als bijstand in het pastoraat. Daarna vestigde hij zich metterwoon te Zandvoort."

"Tijdens zijn ambtsbediening te Gorinchem was ds.de Kat Angelino daar mede een van de oprichters van de openbare leeszaal en te Emmen gaf hij mede de stoot tot de oprichting van een vrouwenvereniging en van een zangkoor voor oudere gemeenteleden. Ds.de Kat Angelino was medewerker aan de bundel "De zeven kruiswoorden" en aan het dagboek "Morgenwijding". Verder publiceerde hij nog artikelen in diverse periodieken o.a. in "Noorderlicht".

Foto Historisch Emmen Kapelstraat De Kat Angelino
Kennisgeving uit "Onbekend" 12 juni 1961.

Albertus de Kat Angelino overleed op 8 juni 1961 te Haarlem. Zijn crematie vond in stilte plaats in het crematorium te Velsen. Zijn urn stond kwam in de algemene nis aldaar te staan en vervolgens in Columbarium 5. De verstrooiing van zijn as vond pas 18 jaar later plaats, op 11 juli 1979, en wel op het vijverpark van het crematorium. Een half jaar voor de verstrooiing, op 27 december 1978, overleed zijn vrouw te Haarlem.

De Nieuwe Rotterdamse Courant van 13 juni 1961 vermeldde het overlijden: "Ds.A.de Kat Angelino overleden".

"Gisteren is in alle stilte het stoffelijk overschot van ds.A.de Kat Angelino, emeritus predikant van de Ned.Herv.Kerk, die donderdag jl. op bijna zesenzeventig jarige leeftijd te Zandvoort is overleden, gecremeerd."

"Albertus de Kat Angelino werd op 11 juni 1885 in de hervormde pastorie van Varik bij Tiel geboren. Hij studeerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Op 13 september 1909 werd hij door zijn vader bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Rhenoy. In 1914 verwisselde hij deze gemeente met Nieuw Helvoet, vanwaar hij in 1917 naar Gorinchem vertrok. Daarna stond ds.de Kat Angelino nog ruim 20 jaar te Emmen en bijna twee jaar te Budel in Noord Brabant, waar hem met ingang van 11 april 1951 emeritaat werd verleend. Na zijn emeritaat heeft ds.de Kat Angelino nog een jaar te Budel bijstand in het pastoraat verleend. Daarna vestigde hij zich te Zandvoort."

"Ds.de Kat Angelino nam tijdens zijn ruim twintigjarige ambtsbediening te Emmen een vooraanstaande plaats in in het kerkelijk leven in Drenthe. Veder heeft hij in de loop der jaren vele bestuursfuncties vervuld."


Stichting Opmaat: Omhoog

Foto Historisch Emmen Kapelstraat afbraak Angelinostichting
Foto © Jan Sibon

Het gebouw van de Angelinostichting werd in december 1998 afgebroken.

Tot dit gebeuren was de welzijnsstichting Opmaat er gevestigd. De stichting Opmaat was in 1995 verzelfstandigd uit de gemeente Emmen en verzorgde tussen 1994 en 2002 het welzijnsaanbod in Emmen. Dat jaar ging de stichting failliet waarna de organisatie Alcides de stichting Opmaat met zo'n 330 medewerkers overnam.

Huidige naam Sedna, gevestigd aan de Parallelweg in Emmen.


De Angelinohof: Omhoog

Foto Historisch Emmen Angelinohof
Foto: © J.Withaar.

Foto Historisch Emmen Angelinohof
Foto: © J.Withaar.

In november 2003 gaf wethouder J.Hoogland Foppen het startsein voor de bouw van de woontoren "De Angelinohof". Het is een opvallend ovaal gebouw met veel glas waarin 31 luxe appartementen waren gesitueerd. Het was ontworpen door architectenbureau GDA (Gunner Daan Architecten) uit Oosternijkerk.

De verkoop van de appartementen was moeizaam verlopen. Slechts 17 appartementen waren in het begin bewoond. In september 2005 werd het complex opgeleverd.

Naast De Angelinohof zou een tweede woontoren komen te staan die "De Saelhof" zou gaan heten. In augustus 2004 werd de bouw ervan heroverwogen. Oktober 2006 besloot Wooncom tot herontwikkeling van de Saelhof.

De derde woontoren kwam op de plaats te staan van Automatiek Bos.


Boeken: Omhoog

De volgende boeken zijn bij Historisch Emmen bekend:
 • "Holdert 1851 - 2009" Ouderenzorg in veranderende tijden door H.D.Minderhoud.
  Uitgave Stichting Vrienden van Holdert, 2010. ISBN -.

Aanvullingen? Geef ze door:


Bronvermelding: Omhoog

 • Gerrie van der Veen (die een deel van deze tekst in Vrogger nr.69 heeft gepubliceerd).
 • J.G.F.Walther IV, Alphen aan de Rijn.
 • "In en om de gemeente Emmen" uitgave VVV Emmen.
 • Emmer Courant van 12 oktober 1928.
 • Emmer Courant van 16 oktober 1928.
 • Emmer Courant van 13 juni 1961.
 • "Het Noorden in woord en beeld" collectie R.Boelens.
 • Correctie: W.Timmer.
 • In de tekst aangehaalde kranten en bladen.
 • Gesprek met mevrouw M.Hulst-Rossing.
 • "Toen stilte nog te horen was" door B.J.Mensingh. Uitgeverij Drenthe Beilen. ISBN 90.75115.22.9.
 • "Holdert 1851-2009" door H.D.Minderhoud. Uitgave Stichting Vrienden van Holdert, 2009.
 • Foto's:
  • E.Hof.
  • Dhr Kliphuis.
  • R.Boelens.
  • Archief gemeente Emmen.
  • J.Withaar.
  • J.Sibon.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.