dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Stationsstraat: De ambachtschool Omhoog


Kadastraal: Omhoog

Stationsstraat sectie C5145, tramremise spoorweg met station der NOLS, NS De Boslaan sectie C5084 sectie C4861, onbebouwd sectie C4862, onbebouwd sectie C5081, woningen Reinink sectie C4864, onbebouwd sectie C4865, café Groothuis sectie C5335, C5336, Ambachtschool met conciergewoning sectie C4983, Hotel Grimme
Kadastrale kaart 1916.

1880: onbebouwd.

1916: sectie C5335.


De ambachtschool voor 1932: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

 • 1908-1932 Ambachtschool.
  • Stationsstraat 14, omstreeks 1932.

Tot één van de juweeltjes die Emmen ooit heeft gehad behoorde zeker de ambachtschool, die op 27 oktober 1908 werd geopend.

Op 26 november 1906 werd er in het pas geopende stationskoffiehuis Bellevue van de heer Meijer een vergadering gehouden om te komen tot de oprichting van een ambachtschool.

De vergadering was uitgeschreven door het bestuur van de vereniging tot bevordering van ambachtonderwijs in Drenthe. Voorzitter van de afdeling Emmen was de heer W.Ringnalda, die tevens de vergadering voorzat. Besloten werd dat het afdelingsbestuur in Emmen de nodige voorbereidingen zou treffen.

Toch bleek het nog geen uitgemaakte zaak dat de school er wel eventjes komen zou. Steun van het rijk, de provincie, de gemeente en particulieren zou zeer belangrijk zijn. Omdat burgemeester en wethouders van Emmen bij de oprichtingsvergadering aanwezig waren kon het comité zich al snel verheugen in hun steun.

Door de gemeente werd niets aan het toeval overgelaten, men bezocht andere ambachtscholen, raadpleegde autoriteiten, en men maakte een begroting van de kosten daarbij volop steun verkrijgend van de heer de Groot (inspecteur van het middelbaar onderwijs).

Van het rijk werd een jaarlijkse subsidie gevraagd, groot f 5.000,- alsmede een eenmalig bedrag van f 2.000,- voor oprichtingskosten. Van de provincie vroeg men f 2.000,- gulden, de gemeente Emmen f 1.500,- gulden, van omliggende gemeenten f 500,- gulden en van particulieren rekende men jaarlijks op f 250,- gulden. Van de gemeente Emmen rekende men ook nog eens op f 25.000,- als voorschot.

Op 29 januari 1907 werd er in Hotel Boer aan het Marktplein een goed bezochte vergadering gehouden, waarin de oprichting van de vereniging "Ambachtschool voor Emmen en Omstreken" een feit werd. Nog tijdens deze vergadering traden 44 leden toe.

Afgevaardigden uit Nieuw Amsterdam deden nog pogingen om hun dorp als vestigingsplaats aan te wijzen maar zij konden de vergadering niet overtuigen. Daarop werden de concept statuten goedgekeurd en bij koninklijk besluit van 2 april 1907 bekrachtigd. De gemeenteraad van Emmen zei, in de op 2 april 1907 gehouden raadsvergadering, de gevraagde subsidie en kosten volledig toe.

Zeer belangrijk was ook de toezegging van de markegenoten van Emmen en Westenesch om twee derde van hun grond gratis aan de gemeente af te staan. De heer H.A.Meijer stond de rest van de benodigde grond kosteloos af.

Om voldoende licht te waarborgen, na bebouwing van omliggende gronden, werd er nogmaals (voor f 800,-) een strook grond van de heer Meijer gekocht.

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Op 22 januari 1908 werden de leden van de vereniging "Ambachtschool Emmen en Omstreken" volgens statuten vastgesteld. Zitting hadden L.B.J.Dommers, A.ten Oever, J.H.H.Römmelingh, G.H.Gratema, J.G.Borgesius en K.H.van Tarel, terwijl het bestuur bestond uit de reeds genoemde W.Ringnalda, J.de Boer en W.Berends. Door een kabinetscrisis duurde het nog even voordat de ministeriele goedkeur er kwam maar uiteindelijk kon op 18 maart 1908 de aanbesteding plaatsvinden.

Architect van het fraaie geheel was Rigt Kliphuis. Een oude bekende voor Emmen want behalve deze school tekende hij nog voor meer fraaie bouwsels. Laagste inschrijver voor het bedrag van f 25.760,- en daarmee de bouwer van de school, was de uit Oude Pekela afkomstige aannemer Hensema. A.Stoker uit Oud Beijerland werd de opzichter van de bouw. De gasverlichting werd aangelegd door Heijnen en zoon uit Ter Apel, en de bliksemafleiderinstallatie door Oltmans uit Groningen. Het water werd door een perspomp naar de eerste verdieping gepompt.

De brede voorgevel met zijn sierlijke torentje welke hoog boven de begane grond uitstak en de brede stoep maakten een behoorlijke indruk. Het gebouw had twee zijvleugels aan de achterkant en een grote ruimte als binnenplaats. De lichtinval was uitstekend. Er waren maar liefst 131 ramen aangebracht. Het voorgebouw had een schuin dak, de zijvleugels hadden platte daken met mastiek en grintbedekking.

Eerst kwam men in een ruime vestibule en brede gang, welke toegang verleende tot een grote hal, waarop vele deuren uitkwamen. De hal maakte door haar uitstekende verlichting en vloer van kunstgraniet een grootse indruk. Rechts van de ingang was de timmerwerkplaats, met een bergplaats erachter. Links het schilderslokaal met achtergelegen laklokaal. Achter dit vertrek was een kamer voor de conciërge. De linkerzijvleugel was als smederij ingericht, de rechter voor de timmerwerkplaats. Vanuit de hal kwam men ook in de kantine.

Tegenover de hoofdingang waren twee trappen die naar de bovenverdieping voerden. Links van de trappen waren een tweetal kleedkamers, met daarachter een bergplaats. Via de trap bereikte men goed verlicht en ruim bordes, waarna een brede trap toegang gaf tot een corridor. Evenals beneden, zag men ook hier weer vele deuren. Het middenvertrek onder de toren was ingericht als bestuurskamer, het lokaal rechts daarvan voor werktuigkunde en materiaalkennis, met een achterliggend magazijn. Het lokaal links was bestemd voor avondonderwijs, waarachter eveneens een vertrek voor bergplaats was ingericht. In de linkervleugel was het lokaal voor hand- en vaktekenen, in de rechtervleugel het lokaal voor lijn- en bouwkundig tekenen.

In de gang lag rechts van de trap de directeurskamer, links ervan de lerarenkamer. Via een wenteltrap kwam men op een ruime zolder, die desnoods ook als lokaal gebruikt kon worden. Zowel de beneden als bovenvertrekken munten uit door flinke ruimte en doelmatige verlichting.

Uit veertig sollicitanten werd de heer P.Nooteboom, uit Alkmaar, als eerste directeur aangesteld. Leraar timmeren werd de heer A.A.L.Amoureus uit Alkmaar. Leraar schilderen werd de heer M.Schouten uit Zwolle en voor smeden werd de heer W.Klaver uit Hilversum aangetrokken.

Stationsstraat ambachtschool Getuigschrift Jan Postma
Jan Postma doorliep de Ambachtsschool in Emmen.
Op zijn Getuigschrift staat geschreven dat hij:
“den driejarige cursus Smeden met vrucht heeft doorlopen.”
Jan zou 1e machinist worden bij de NV Rotterdamsche Loyd en bevoer vanaf 1920 tot zijn overlijden in 1945 vele wereldzeeën. Gedurende WOII was hij van huis geweest. Hij overleed de eerste nacht weer thuis.
Foto afkomstig uit de nalatenschap van zoon L.J.Postma (1931-2016). Met dank aan N.W.van Leur-Postma.


De ambachtschool na 1932: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool
Opening
In het midden de hoogwaardigheidsbekleders:
de commissaris der koningin in Drenthe R.H. baron de Vos van Steenwijk, Mr.Harm Smeenge, de burgemeester van Emmen J.L.Bouma, Mr.Boerma en de inspecteur van het onderwijs.

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool
Interieur traphal 1933

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool
Foto: november 1938.
Derde jongen links is Geert Verver uit Musselkanaal.

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

Foto Historisch Emmen Stationsstraat ambachtschool

 • 1933-19xx Ambachtschool.
  • Stationsstraat 18, omstreeks 1952.
  • Stationsstraat 33, omstreeks 1962.

In de nacht van 16 op 17 juni 1932 brandde de school vrijwel totaal af. Het was voor Emmen een grote brand en er werd dan ook lang en veel over nagepraat, omdat veel huizen onder de rook lagen en rieten daken bezaten.

De Emmer Courant berichtte op vrijdag 17 juni 1932 uitgebreid over deze ramp. Lees het verslag.

De "nieuwe" school verrees in 1933, onder architectuur van M.de Vries Azn, uit de as.

De opening vond plaats op woensdagmiddag 20 december 1933.

De school kreeg drie bouwlagen, trasramen en een licht risaliserende entree met betonluifel. Verder iets uitspringende lisenen in de voorgevel, waartussen de (stalen) vensters geplaatst werden en betonnen lateien. De school kreeg een samengesteld schilddak met overstek. Het achterste gedeelte kreeg een plat dak.

Tegenwoordig is hier het Esdal College gevestigd sector ivbo/vbo/mavo afdeling techniek, administratie, handel, mode en kleding.


Bronvermelding: Omhoog

 • Emmer Courant 28 oktober 1908.
 • Emmer Courant 17 juni 1932.
 • Foto's:
  • Archief gemeente Emmen.
  • R.Boelens.
  • R.Eding.
  • E.Hof.
  • A.Pool.
  • Mevrouw van Wieren Bosklopper.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.