dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Burgemeesters van Emmen: Omhoog


Burgemeesters van Emmen: Omhoog

De hieronder gepubliceerde gegevens zijn zeer beperkt. Aanvullingen van bezoekers die op de hoogte zijn met de bestuurlijke aangelegenheden van Emmen worden vriendelijk verzocht te reageren.

Van 1810-1813 werd Nederland door Napoleon Bonaparte bezet. Tijdens de Franse bezetting ontstonden naar Frans voorbeeld de burgerlijke gemeenten. Het Franse woord "maire" werd ingevoerd.

Op 23 juli 1825 werd bij Koninklijk Besluit de functie burgemeester ingevoerd en ligt vastgelegd in het Reglement op het Plattelandsbestuur. Eén van de grote veranderingen van de invoering was dat het ambt niet automatisch meer van vader op zoon overging, maar dat de burgemeester door de Kroon werd benoemd.


Lucas Oldenhuis Tonckens Omhoog

Afdruk van L.O. Tonckens gevraagd.
Wie helpt?

 • 1849-1869: mr. L.O. Tonckens

De eerste burgemeester van Emmen was Lucas Oldenhuis Tonckens.

Mr. Lucas Oldenhuis Tonckens (1823-1888) was burgemeester van Emmen van 14 november 1849 tot 18 oktober 1869. Hij werd bijgestaan door de brievengaarder Frans Philip Schnitger. Die vervulde na het vertrek van Oldenhuis Tonckens tot de aanstelling van Willem Tijmes het secretariaatschap.

Oldenhuis Tonckens was in Emmen tevens kandidaat-notaris. Van 1856 tot 1861 vervulde hij ook nog het ambt van burgemeester in Sleen. In 1869 werd hij op eigen verzoek ontslagen als burgemeester van Emmen om zich in Stadskanaal als notaris te vestigen.

Tonckens was een zoon van de burgemeester van Norg Johannes Tonckens en Geziena Kymmell. De naam Oldenhuis is afkomstig van zijn grootvader van moederszijde Lucas Oldenhuis Kymmell. Hij studeerde rechten en promoveerde in 1847 aan de Universiteit van Groningen.

Als burgemeester spande hij zich in voor het behoud van hunebedden.

Tonckens huwde in 1861 te Winschoten met Elisabeth Bosman Tresling geboren te Winschoten.

Lucas Oldenhuis Tonckens was tevens secretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand. In eerstgenoemde functie ontving hij f 341,30 per jaar. Als ambtenaar kwam daar nog f 61,30 bij.

In 1855 werd hij tevens burgemeester van Sleen waardoor hij f 300,- meer verdiende. Twee jaar voor Tonckens vertrok werd zijn salaris nog verhoogd tot f 625,-.

In de wijk Emmermeer is de Oldenhuis Tonckensstraat naar hem genoemd.


Willem Tijmes Omhoog

Burgemeester W.Tijmes van Emmen
Willem Tijmes
Foto: Archief Gemeente Emmen.

Graf Burgemeester W.Tijmes van Emmen
Familiegraf Tijmes.
Foto © J.Withaar.

 • 1869-1902: W. Tijmes

De tweede burgemeester van Emmen was Willem Tijmes.

Willem Tijmes was net als zijn voorganger L.Oldenhuis Tonckens burgemeester, secretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand van 22 november 1869 tot 11 januari 1902. Na 1902 werden de functies van burgemeester en secretaris niet meer gecombineerd.

Willem Tijmes (1836-1902) geboren te Beilen, huwde in 1860 met Geesje Santing (1840-1903) eveneens geboren te Beilen. Hij gaf daarbij op landmeter van beroep te zijn. Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort, allen geboren te Beilen. Willem Tijmes overleed op 11 januari 1902 en ligt begraven op de begraafplaats Wilhelminastraat blok 1, rij A, graf 27. Zijn vrouw ligt begraven in blok 1, rij A, graf 26.

De Burgemeester Tijmesstraat is naar Willem Tijmes genoemd.

In 1891 bedroeg de jaarwedde van de burgemeester f 950,-. Er waren toen twee wethouders: Roelof Hadders en Jan Strating. Zij verdienden "slechts" f 90,- per jaar. De raad bestond uit veertien leden: Jan Meyering, Sjuck Johannes Oosting, Jacob Huizing Hzn, Johannes Lamberts, Geert Garming, Johannes Joling, Klaas Ensink, Harm Boelken, Berend Horring Ezn, Hendrik Huizing Azn, Johan Hora van Holthe tot Echten, Albert Zwiers en de twee genoemde wethouders.

Gemeentelijke mededelingen werden gedaan door voorlezen ervan in het openbaar. Meestal op zondag bij de kerk. In 1898 was Harm Harms "aflezer" die daarmee één rijksdaalder per jaar verdiende. Bron: Emmer Courant 3 januari 1891 p.7


Adriaan Fredrik Meijer Omhoog

Foto van A.F. Meijer gevraagd.
Wie helpt?

Gemeentesecretaris H.Tijmes van Emmen
Gemeentesecretaris H.Tijmes.

 • 1902-1905: A.F. Meijer

De derde burgemeester van Emmen was Adriaan Fredrik Meijer.

Als opvolger van de overleden Willem Tijmes werd op 27 maart 1902 Adriaan Frederik Meijer benoemd. Hij vervulde deze functie tot 9 augustus 1905.

Adriaan Frederik Meijer werd in 1852 geboren te Retranchement (Sluis-Zeeland) als zoon van Willem Cornelius Meijer en Frederica Soetje Hillegonda Walt.

Hij huwde in 1896 te Vriezenveen met Janna Femia Harmsen uit Vriezenveen. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort beide geboren te De Wijk. Zijn jongste zoon, genoemd naar zijn vader, liet in 1920 zijn naam wijzigen in Adriaan Frederik Walt Meijer, naar de achternaam van zijn oma.

Meijer was oud-militair, een rechtlijnig man, die de hele gemeentelijke administratie onder zijn beheer had genomen. Dat was nodig omdat de grote aanwas van de bevolking om een betere administratieve opzet vroeg. Bron: Emmer Courant 1905.

In 1905 werd hij benoemd als de nieuwe burgemeester van Meppel.

Noot: Van 3 juli 1902 tot 1 september 1934 was Willem Tijmes zijn zoon Hilbertus Tijmes gemeentesecretaris van Emmen.


Christoffer van der Wal Omhoog

Foto van C. van der Wal gevraagd.
Wie helpt?

 • 1905-1917: C. van der Wal

De vierde burgemeester van Emmen was Christoffer van der Wal.

Als opvolger van de vertrokken Adriaan Frederik Meijer werd op 20 oktober 1905 Christoffer van der Wal benoemd. Hij vervulde deze functie tot 13 september 1917.

Christoffer van der Wal (1843-1926) werd geboren te Groningen als zoon van Harm Heerkes van der Wal en Jantje Scheffers. In 1881 huwde hij te Bedum met Gesien van Bruggen, dochter van de burgemeester van Bedum. Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort.

Van der Wal begon zijn loopbaan als gemeentesecretaris van Tietjerksteradeel, werd vervolgens burgemeester van Norg en in 1887 burgemeester van Havelte. Bij Koninklijk Besluit van 22 maart 1895 werd hij benoemd tot burgemeester van Staphorst, maar dit besluit werd op eigen verzoek weer ingetrokken.

Gelijktijdig met zijn aantreden in Emmen werd de Noordooster Locaal Spoorweg (NOLS) in gebruik genomen. Beide festiviteiten werden destijds gecombineerd.

Onder het ambt van Van der Wal speelde de Eerste Wereldoorlog zich af.

In 1917 vertrok hij naar Den Haag waar hij overleed op de leeftijd van 82 jaar.


Gauke Kootstra Omhoog

Burgemeester Kootstra van Emmen
V.l.n.r. gemeentesecretaris H.Pijmer, burgemeester G.Kootstra en de wethouders J.Haasken, J.Gorter en J.Kalter.
Foto: collectie R.Boelens.

burgemeester Gauke Kootstra
G.Kootstra
Foto: collectie B.J. Mensingh

 • 1917-1927: G. Kootstra

De vijfde burgemeester van Emmen was Gauke Kootstra.

Als opvolger van de vertrokken Christoffer van der Wal werd op 13 november 1917 Gauke Kootstra benoemd. Hij vervulde deze functie tot 17 juni 1927.

Gauke Kootstra kwam van Weststellingwerf in Friesland.

Op 16 juni 1927 vertrok hij naar Gorinchem.


Jan Liebe Bouma Omhoog

Burgemeester Bouma van Emmen
Jan Liebe Bouma mei 1936.
Foto: Archief Gemeente Emmen

Burgemeester Bouma van Emmen
In het midden Bouma en vrouw tezamen met de raad
en de commissie van ontvangst voor de ingang van
de Rijkslandbouw Winterschool aan de Boslaan.
Foto: De Zaan 5 oktober 1927.
Collectie R.Boelens.

Burgemeester Bouma van Emmen
Foto: collectie R.Boelens.

Burgemeester Bouma van Emmen
Begroeting bij het betreden van de Emmer gemeentegrond door Bouma.
Foto: collectie R.Boelens.

 • 1927-1943: dr. J.L. Bouma

De zesde burgemeester van Emmen was Jan Liebe Bouma

Als opvolger van de vertrokken Gauke Kootstra werd op 1 oktober 1927 Jan Liebe Bouma benoemd. Hij vervulde deze functie tot 1 juni 1943.

Jan Liebe Bouma werd geboren in 1889 te Langerak (Z.H.) als zoon van een gereformeerde predikant. In 1915 huwde hij te Doorn met Mathilda Augustina van Dijk. Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort. Noot: In Genlias wordt zijn naam geschreven als: Jan Hiebbe Bouma.

Bouma volgde tot 1919 een academische studie rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij promoveerde op stellingen.

Bouma was van 1918 tot 1923 secretaris van de Raad van Arbeid te Zeist, leraar staatsinrichting en staathuishoudkunde aan het Christelijk Lyceum te Zeist en Christelijke HBS te Utrecht, advocaat te Driebergen, burgemeester van Hoogeveen (van 1923 tot 1927), van 1927 tot 1931 lid van Provinciale Staten van Drenthe om daarna burgemeester van Emmen te worden. Het waren de crisisjaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog.

In 1943 werd Bouma benoemd tot Commissaris der provincie Drenthe. Hij zou dit blijven tot de bevrijding op 5 mei 1945.

In de Kroniek (tijdschrift van de Historische Vereniging Zuidoost Drenthe) van september en december 2007 besteedde Frederik Frank Sterkenburgh uitgebreid aandacht aan Bouma. "Alle verdiensten ten spijt, kan één enkele beslissing de reputatie van een politicus domineren. Toen Jan Liebe Bouma in 1927 werd benoemd tot burgemeester van Emmen had hij een goede reputatie opgebouwd als een wilskrachtige en creatieve bestuurder. Zuidoost-Drenthe kampte in deze tijd met een diepe crisis: de werkloosheid was hoog, de tekorten op de gemeentebegrotingen waren hoog, jaarlijks staakten de veenarbeiders. Bouma bewees zijn reputatie, maar zijn initiatieven waren gericht op verbetering van de landbouw en infrastructuur. Daarmee week hij af van de lijn van zijn eigen ARP, die de nadruk legde op de uitbouw van een christelijke politiek. Zijn verdere politieke loopbaan stokte en in de nieuw ontstane situatie in mei 1940 koos hij de kant van de Duitse bezetter. Sindsdien wordt hij door Emmenaren herinnerd als "de man die met de arm omhoog liep". Maar dat beeld is éénzijdig en ongenuanceerd."

In maart 1948 werd Bouma door het tribunaal in Assen veroordeeld vanwege zijn lidmaatschap van de NSB tot drie jaar internering, een boete van f 30.000.-, ontzetting uit het kiesrecht en uit de bekleding van ambten voor tien jaar. Bovendien werd praktisch zijn hele inboedel verbeurd verklaard. Omdat hij al in 1945 was geïnterneerd, kwam hij in april 1948 vrij. De ridderorde Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd hem bij Koninklijk Besluit op 10 mei 1950 ontnomen op grond van de Wet Zuivering Nederlandse Ridderorden.

Jan Liebe Bouma overleed in 1971 in Bellville Kaap, Zuid-Afrika.


Johannes Best Omhoog

Foto van mr. J.Best gevraagd.
Wie helpt?

 • 1943-1945: mr. J. Best

De zevende burgemeester van Emmen was mr. Johannes Best.

Als opvolger van de vertrokken Jan Liebe Bouma werd op 23 augustus 1943 mr. Johannes Best (1893-1990) benoemd. Hij vervulde deze functie tot 11 april 1945.

Johannes Best werd geboren in 's Hertogenbosch en was een zoon van Abraham Best en van Anna Elizabeth Becker. Best huwde in 1919 te Den Helder met Maria Wielicke Suzanna Baert. Na haar overlijden hertrouwde hij in 1927 in Leiden met G.Reimeringer. Johannes Best overleed in 1990, 97 jaar oud in het rusthuis "Moorland" te Doorwerth.

Na zijn schoolperiode begon zijn loopbaan bij het kadaster waar Best landmeter werd. Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden maar werd in Almelo bewaarder van hypotheken. De Tweede Wereldoorlog was al in het derde jaar toen Best op 22 juni 1943 namens de NSB werd aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Hengelo. Hij was Nationaal Socialist en lid van de NSB.

Hij zette zich met veel energie in voor de "Organisation Todt" (OT) die verdedigingslinies zoals tankgrachten en versperringen aanlegde.

Hij dook in eerste instantie onder toen Emmen op 10 april 1945 door de Polen werd bevrijd. Enige dagen nadat de geallieerden waren binnengetrokken meldde hij zich vrijwillig bij de autoriteiten. Door het militair gezag werd in april 1945 Roelof Zegering Hadders als waarnemend burgemeester aangesteld.

Best werd op grond van het zuiveringsbesluit ontslagen als burgemeester van Emmen. Hij werd in 1948 door het bijzonder gerechtshof te Assen veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.

Best was slechts 1,5 jaar burgemeester van Emmen.


Roelof Zegering Hadders Omhoog


Waarnemend burgemeester Zegering Hadders in 1945 te midden van de wethouders.
Achter v.l.n.r. Klein, Reuvers, Holwerda
Voor: Van Bruggen, Zegering Hadders en Wielens.

Wethouder Zegering Hadders van Emmen

 • 1945-1946: R. Zegering Hadders

De achtste burgemeester van Emmen was Roelof Zegering Hadders.

Als opvolger van de ontslagen NSB-burgemeester Johannes Best werd in 1945 tijdelijk Roelof Zegering Hadders (1912-1991) als burgemeester benoemd. Hij vervulde deze functie tot 1946.

De staat van dienst van Roelof Zegering Hadders is lang, zeer lang. Bijna veertig jaar lang (van 1939 tot 1978) was hij wethouder van Emmen voor de portefeuilles onderwijs en armenzorg. Onder zijn wethouderschap is veel voor het onderwijs in Emmen tot stand gekomen. Hij stond een persoonlijke benadering voor en kende dan ook alle onderwijzers persoonlijk.

Roelof Zegering Hadders is voor Emmen van enorm belang geweest. Hij zat tevens in de Eerste en Tweede Kamer en was de ideale man om in Den Haag te lobbyen.

Roelof Zegering Hadders en zijn opvolger burgemeester K.H.Gaarlandt worden in adem genoemd als het gaat om de ontwikkeling en het op de kaart zetten van Emmen. Tot de jaren vijftig was Emmen een nietszeggend dorp dat qua bevolkingsomvang kleiner was als menig veendorp in de gemeente. Door beider inzet groeide Emmen als kool. Ze durfden risico's te nemen en mede dankzij vrijgekomen oorlogsgelden is Emmen geworden tot wat het nu is.

Met de nieuwbouw van winkelcentrum De Weiert in de jaren 2000-2001, is regelmatig de vraag gesteld waarom er geen straat of plein naar hem is genoemd. Bij het overhandigen van zijn boek "Toen alles nog anders was" aan burgemeester Bijl opperde B.J. Mensingh in zijn rede het nieuw te bouwen theater naar deze man te gaan noemen. Tegelijkertijd zou één van de theaterzalen dan naar burgemeester Gaarlandt genoemd kunnen worden, om de onlosmakelijke twee-eenheid tussen deze twee personen aan te geven.

B.J.Mensingh heeft de persoon Roelof Zegering Hadders uitgebreid beschreven in zijn boek: "Toen alles nog anders was". Uitgeverij Drenthe te Beilen. ISBN 90-75115-33-4.


Karel Hendrik Gaarlandt Omhoog

Burgemeester Gaarlandt van Emmen

 • 1946-1963: mr. K.H. Gaarlandt

De negende burgemeester van Emmen was Karel Hendrik Gaarlandt

Als opvolger van de tijdelijk aangestelde burgemeester Roelof Zegering Hadders werd Karel Hendrik Gaarlandt tot burgemeester benoemd. Hij vervulde deze functie tot 1963.

Karel Hendrik Gaarlandt (1909-1985) werd geboren te Hilversum als zoon van Egbertus Gerrit Gaarlandt en Hermina Johanna Maria de Kat. Gaarlandt huwde in 1938 te Gasselternijveen met Grada Johanna Vlaskamp. In 1973 huwde hij te Haarlemmermeer met Anna Helena Sanders. Gaarlandt overleed op 22 september 1985 in Amersfoort.

Kaler Hendrik Gaarlandt volgde een gymnasiumopleiding in Gorinchem en Gouda. Daarna studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en procureur in Gouda.

In 1938 werd Gaarlandt benoemd tot burgemeester van Gasselte.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij waarnemend burgemeester van Borger (van 1940-1946). In deze gemeente saboteerde hij de administratie van aangegeven (aan te geven) joden opdat hun overlevingskansen werden vergroot. Voor deze actie werd hij door de bezetter gevangengezet in Kamp Amersfoort en Kamp Vught.

In 1946 werd hij benoemd tot burgemeester van Emmen.

Karel Hendrik Gaarlandt en zijn voorganger (tevens wethouder) Roelof Zegering Hadders worden worden in één adem genoemd als het gaat om de ontwikkeling en het op de kaart zetten van Emmen. Tot de jaren vijftig was Emmen een nietszeggend dorp dat qua bevolkingsomvang kleiner was als menig veendorp in de gemeente. Door beider inzet groeide Emmen als kool. Ze durfden risico's te nemen en mede dankzij vrijgekomen oorlogsgelden is Emmen geworden tot wat het nu is.

Karel Hendrik Gaarlandt was de man die na de Tweede Wereldoorlog weer een goed ambtelijk apparaat wist op te bouwen. Hij trok daarvoor de juiste mensen aan, kende de persoontjes waarmee hij zeer openlijk besprak wat er diende te gebeuren. Kenmerkend was dat er geen lijn in zat, maar dat hij van dag tot dag de zaken bekeek. Vanaf 1952 kwam er meer en meer lijn in de opbouw van het bestuurlijke apparaat. De sociale dienst werd opgezet, bij de secretarie kwam de dienst stadsontwikkeling en bij gemeentewerken de dienst stedenbouw.

Gaarlandt werd op 29 april 1961 benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en op 13 augustus 1974 tot grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.

In 1964 werd hij benoemd tot commissaris van de Koningin van de provincie Drenthe. Deze functie zou hij bekleden tot 1974.

Karel Hendrik Gaarlandt overleed in 1985 te Amersfoort.

Met de nieuwbouw van winkelcentrum De Weiert in de jaren 2000-2001, is regelmatig de vraag gesteld waarom er geen straat of plein naar hem is genoemd. Bij het overhandigen van zijn boek "Toen alles nog anders was" aan burgemeester C.Bijl opperde B.J. Mensingh in zijn rede het nieuw te bouwen theater naar deze man te gaan noemen. Tegelijkertijd zou één van de theaterzalen dan naar burgemeester Gaarlandt genoemd kunnen worden, om de onlosmakelijke twee-eenheid tussen deze twee personen aan te geven.


Hendrik Arend Beusekamp Omhoog

Burgemeester Beusekamp van Emmen

 • 1964-1982: H.A. Beusekamp

De tiende burgemeester van Emmen was Hendrik Arend Beusekamp

Als opvolger van de zeer gewaardeerde burgemeester K.H. Gaarlandt werd in 1964 Hendrik Arend Beusekamp tot burgemeester benoemd. Hij vervulde deze functie tot 1981.

Hendrik Arend Beusekamp (1916-2000) werd geboren te Rotterdam als zoon van Hendrik Jan Beusekamp en Arendiena Johanna Westerhof. Hij huwde in 1942 met Johanna Jacoba Bier. Uit dit huwelijk kwam één dochter voort.

Na het behalen van zijn HBS-diploma studeerde hij economie. Met name staatsrechtelijke vraagstukken interesseerden hem.

Beusekamp begon zijn loopbaan in de graanhandel die hij in 1935 verruilde voor een baan bij het Rotterdams Elektriciteitsbedrijf. Zes jaar later werd hij administrateur bij de Dienst Openbare Werken. Direct na de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van de Directie Havenbedrijven. In 1949 aanvaardde hij een baan bij het Ministerie van Financiën waar hij met name met het Marshallplan te maken kreeg. Na geen jaar later, in 1950, werd Beusekamp burgemeester van Lochem.

Hij kreeg de moeilijke taak om de verdere opbouw van Emmen, in werking gezet door zijn voorganger K.H. Gaarlandt, vorm te geven. Hij bleek als manager en met economische achtergrond de juiste man in het zich ontwikkelende industrialisatieproces en vergroting van werkgelegenheid in Emmen. Ook heeft hij zich enorm ingezet om een hogere technische school in Emmen te krijgen, hoewel dat pas tientallen jaren gerealiseerd werd.

Beusekamp had de eerste zes jaar het tij mee, maar kreeg in de jaren zeventig te maken met de zwakke economie in geheel Nederland.

Beusekamp bleef in Emmen tot zijn pensionering in december 1981.


Hans George Ouwerkerk Omhoog

Burgemeester H.G.Ouwerkerk van Emmen

 • 1983-1988: H.G. Ouwerkerk

De elfde burgemeester van Emmen was Hans George Ouwerkerk

Als opvolger van burgemeester Hendrik Arend Beusekamp werd in 1983 Hans George Ouwerkerk benoemd. Hij vervulde deze functie tot 1988.

Hans George Ouwerkerk (*1941) werd geboren te Den Haag. Daar volgde hij een gymnasiumopleiding, waarna hij een doctorale studie geschiedenis volgde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

In 1973 volgde hij Marcel van Dam op als nationale ombudsman. Omdat redactieleden van het VARA-programma van mening waren dat hij als partijsecretaris van de PvdA teveel "een verlengstuk van de PvdA en de regering" was geworden. In 1975 hield hij deze baan voor gezien.

Van 1976 tot 1982 was hij burgemeester van Lekkerkerk waar hij te maken kreeg met een woonwijk die gebouwd bleek te zijn op gifgrond.

Van 1982 tot 1989 was hij burgemeester van Emmen. Ouwerkerk was een sterke voorstander van Emmen als stad en heeft veel bijgedragen tot promotie van Emmen naar buiten. Hij benadrukte de sterke punten van Emmen en dat Emmen af moest van het negatieve imago.

Na Emmen was hij nog burgemeester van Zaanstad, Groningen, Almere en Enkhuizen.


Ton Lensen Omhoog

burgemeester Peter van der Velden
A.H.A. Lensen
Foto: archief gemeente Emmen

 • 1989-1996: A.H.A. Lensen

De twaalfde burgemeester van Emmen was A.H.A. [Ton] Lensen

Als opvolger van burgemeester Hans George Ouwerkerk werd in 1989 Ton Lensen benoemd. Hij vervulde deze functie tot 1996.

Ton Lensen (*1946) werd geboren te 's-Hertogenbosch. Hij begon zijn loopbaan als elektrotechnicus bij Philips.

Van 1974 tot 1985 was hij wethouder Volkshuisvesting in 's-Hertogenbosch, waarna hij directeur werd van woningbouw en stadsvernieuwing bij VROM.

Lensen zal altijd herinnerd worden als de burgemeester onder wiens leiding het in de ambtelijke top geheel mis ging. Topambtenaren maakten misbruik van hun posities en voerden een waar schrikbewind. De Volkskrant van 12 maart 1996: "Het college is jarenlang ziende blind en horende doof geweest voor uitspattingen op het stadhuis. Daardoor konden megalomane ambtenaren een schrikbewind voeren en de gemeente op onnodig hoge kosten jagen. De meest recente 'onthulling' betreft een weekeindje Parijs voor vier topambtenaren à raison van zo'n twaalfduizend gulden."

Ambtenaren van de gemeente Emmen vonden in Het Nieuwsblad van het Noorden een luisterend oor voor hetgeen er zich in hun ogen op het gemeentehuis afspeelde. Ze waren van mening dat het zo niet verder kon. De boodschap kwam niet aan op het gemeentehuis en de boodschappers werden veroordeeld als obsessieve stemmingmakers.

De Volkskrant vervolgde: "Als de beeldvorming van Emmen werkelijkheid zou zijn, dan hadden wij als college uiteraard al lang stappen ondernomen. Maar zo ervaren wij de werkelijkheid niet', aldus Lensen in een interview met de Volkskrant medio december vorig jaar. De werkelijkheid was nog veel banaler. Pas toen de bonden op grond van een onthullende peiling onder de bijna negenhonderd ambtenaren van Emmen aandrongen op een onafhankelijk onderzoek, ging het college door de bocht."

Burgemeester Ton Lensen behield echter het volste vertrouwen in de topambtenaren H.van den Elst en H.Boersma. Het bleek een zwakheid van Lensen te zijn want beide ambtenaren waren op advies van "het orakel H.Visser" door hem zelf binnengehaald. Door hem kwamen Van den Elst en Boersma naar voren als "leerlingen met de meeste praatjes en de minste gele en rode kaarten. Op andere wijze kan hun spectaculaire loopbaan in Emmen niet worden verklaard", aldus de Volkskrant.

De twee gemeenteambtenaren werden uiteindelijk ontslagen, vijf wethouders traden af evenals gemeentesecretaris J.van der Zande. Uiteindelijk bood burgemeester Ton Lensen, die 24 nevenfuncties had, op 28 maart 1996 ook zijn ontslag aan.

Philip Brouwer (1962-2007) publiceerde in 1994 een serie artikelen over deze misstanden bij de gemeente Emmen. In 1996 won hij hiervoor de Prijs van de Dagbladjournalistiek.


Peter van der Velden Omhoog

burgemeester Ton Lensen
P.C.A.M. van der Velden
Foto: archief gemeente Emmen

 • 1996-2000: P.A.C.M. van der Velden

De dertiende burgemeester van Emmen was Peter van der Velden

Als opvolger van burgemeester A.H.A. [Ton] Lensen werd in 1996 Peter van der Velden benoemd. Hij vervulde deze functie tot 2000.

P.A.C.M. [Peter] van der Velden (*1954) werd geboren te Bergen op Zoom.

Peter van der Velden studeerde Personeelsbeleid en Arbeidsmarktpolitiek aan de Sociale Academie in Breda.

In 1988 werd hij burgemeester van Nieuw-Ginneken en in 1994 van Rosmalen.

Hij moest in Emmen de in opspraak geraakte Ton Lensen opvolgen. Hij was een Sociaal Democraat, doortastend, ambitieus en toegankelijk mens. Hij kreeg de taak het stabiliseren van het bestuur waarin hij redelijk goed is geslaagd. Van der Velden heeft er tevens voor gezorgd dat Emmen toetrad tot de grote steden waardoor er extra gelden uit Den Haag naar Emmen vloeiden.

Van der Velden werd op 16 november 2000 aangesteld als burgemeester van Bergen op Zoom. In 2004 werd hij burgemeester van Breda.


Cees Bijl Omhoog

burgemeester Cees Bijl
C.Bijl
Foto: archief gemeente Emmen

 • 2001-2016: mr. C. Bijl

De veertiende burgemeester van Emmen was Cornelis (Cees) Bijl.

Als opvolger van burgemeester Peter van der Velden werd in 2001 Cees Bijl benoemd. Hij vervulde deze functie tot 2016. Hij maakte zijn derde termijn als burgemeester niet af. Bijl werd door zijn partij, de PvdA, gevraagd om Aard van der Tuuk op te volgens als gedeputeerde van Provinciale Staten van Drenthe. Overigens was het geen geheim dat Bijl geen vierde termijn ambieerde.

Cees Bijl (*1955) werd geboren in Enkhuizen. Hij huwde met Siska Huisman en heeft vier kinderen.

Hij studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte daarna als belastinginspecteur. In 1978 werd hij lid van de gemeenteraad in Enkhuizen, waar hij in 1982 wethouder werd. Van 1990 tot 1998 was hij burgemeester van Leeuwarderadeel. Van 1998 tot 2001 was hij burgemeester van Meppel.

Onder leiding van Bijl kwam het veel bediscuteerde project Atalanta tot uitvoering. Dit project bestond uit drie grootschalige deelprojecten, de bouw van Wildlands en het Atlas theater, een nieuw stadsplein met ondertunneling van de Hondsrugweg, en het aanpassen van het voormalige Dierenpark Emmen tot mensenpark.

Tijdens zijn afscheid in het Atlas theater werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Emmen.


Eric van Oosterhout Omhoog

Foto van H.F. van Oosterhout gevraagd.
Wie helpt?

 • 2017-heden: drs. H.F. (Eric) van Oosterhout

De vijftiende burgemeester van Emmen is Eric van Oosterhout.

Als opvolger van burgemeester Cees Bijl werd in maart 2017 Eric van Oosterhout benoemd.

Hij werd in 1961 geboren in Breda maar groeide op in de wijk Moerwijk te Den Haag. Als tiener verhuisde hij naar Zwolle. Hij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was een dienstweigeraar en werd daardoor te werk gesteld bij de Schooladvies en -begeleidingsdienst Oost-Groningen. Later zou hij daar adjunct-directeur worden.

Hij was achtereenvolgens werkzaam bij de gemeente Veendam (afdeling onderwijs), het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de al eerder genoemde Schooladvies en -begeleidingsdienst. Daarna keerde hij terug bij de gemeente Veendam als hoofd van de afdeling welzijn en onderwijs. Van Oosterhout is korte tijd gemeenteraadslid voor de PvdA in Veendam geweest, een functie die hij moest neerleggen toen hij weer in dienst trad van deze gemeente. Per 1 januari 2005 werd hij benoemd als gemeentesecretaris van Veendam.

Op 18 september 2007 werd Van Oosterhout geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Aa en Hunze. Hij volgde in deze functie Rein Munniksma op, die gedeputeerde van de provincie Drenthe was geworden. In maart 2017 ging zijn benoeming als burgemeester van Emmen in.


Bronvermelding: Omhoog

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.