dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Bestuur van Emmen: Omhoog


Schulte Johan van Selbach: Omhoog


Handtekening Johan bastert Van Selbach
Bron: Arch. Coevorden, inv.nr. 1036

Geboren: ~1510
Overleden: ~1585
Gehuwd: met "Griete" ("Grite") voor 1544
Kinderen: Henrick, Const en Luitjen
Algemeen:  

In de wijk Emmermeer is de Johan van Selbachstraat naar hem genoemd.

Johan van Selbach (bastaard) was een buitenechtelijke zoon van Johan van Selbach (<1482-1563), de kastelein van Coevorden en drost in Drenthe. Dat Johan van Selbach een buitenechtelijke zoon was  staat vermeld in een akte van 1 september 1534 toen zijn vader Johan van Selbach kastelein van Coevorden en drost in Drenthe was. Op 14 mei 1540 wordt hij als Johan b. van Zelbach genoemd. De  transcriptie in Cartago geeft hierbij abusievelijk aan dat de b. voor baron staat.

Johan bastaard voerde in zijn zegel hetzelfde wapen als zijn vader. Het wapen van Johan van Selbach zou in Cartago staan, KTA, Regest 1106, 1570.08.18.(?)

In alle latere aktes wordt de schulte gewoon Johan van Selbach genoemd. Het woord bastaard (onwettig of buitenechtelijk kind) wordt niet verder gebruikt.

In de akte van 1544 (KTA regest 225) wordt voor het eerst zijn vrouw Grite genoemd.

Omdat deze Johan van Selbach al in 1534 schulte was, wordt ervan uitgegaan dat hij toen ouder was dan 25 jaar, zodat hij omstreeks 1510 geboren zou kunnen zijn.

De laatst bekende vermelding van Johan van Selbach als schulte van Emmen zou uit 1585(?) komen.

Voorkomend als datum tekst archiefbron
Johan van Selbach bastaard 1 september 1534

In het geschil tussen de buren van Weerdinge en van Roswinkel bepalen een aantal scheidslieden, waaronder Johan van Selbach bastaard, schulte te Empne, met goedkeuring van Johan van Selbach drost te Coevorden, dat beide partijen "overeenkomstig hun scheidesbreeff 't betwiste land zullen beweiden, doch niet met schapen, en de varkens die zij daar weiden zullen ringen".

Ondertekend door Johan van Selbach, drost te Coevorden. Het zegel is verloren gegaan.

DA OSA 0001
2.7 Regestenlijst
Regest 105
Johan van Selbach 12 maart 1539 Johan van Selbach in der tijt Schulte tho Enme, wordt mede als zegelaar genoemd.

Voorkomende namen:
- Gijbbekyngen Erve tho Emne
- dat dem Convent ther Apell thohoert

Noot: In 1612 wordt Gijbbekyngen bij de bezaaide landen genoemd. Het erf Gyppinge is een vrij groot erf en wordt wat later Jippinge genoemd. In 1630 woonde daar Harm Jippinge als meier van het Klooster Ter Apel. Bron: S.G.Hovenkamp

KTA, inv.nr.20
reg.206
Johan b. van Zelbach
b-bastaard
14 mei 1540 Johan b. van Zelbach, sculte te Emne, Oren ende Roswynckel wordt mede als zegelaar genoemd.

"Ick Johan b. van Zelbach inder tyt sculte to Emne Oren ende Roswyncke etc. van weghen K.K.M.t. bekenne ende betuge vermyds dessen openen rochts breve dat ic hebbe gheseten in enen ghehegeden gherichte to Barghe upder buer marcke myt mynen koernothen als Hinrick Schyrenbeken ende Johan Battynck daer voer my quam....."

Voorkomende namen:
- keurnoot Hinrick Schyrenbeken
- keurnoot Johan Battynck
- Ghert Stuve zaliger
- Ghoert Ortwyn, pastoer to Emme
- Her Berner, sacrist to Emne

KTA, inv.nr.28
reg.212
Johan van Zelbach 1542 Johan van Zelbach wordt in deze oorkonde genoemd.

"Ic Johannes Tapper vicarius tho Sleen ..... bekenne ende certificeer dat int iaer vyfftynhundert twe ende veertych .... daer ick sadt in enen openbaer gerichte tho Sleen inder kercken myt mynen byzytteren als meyster Arendt then Rodengate pastoer tho Sleen ende Herman Schirenbeke Scults tho Sleen van wegen ende instantien des convents van der Apell off oer bevelhebbers Her Berneer Ludolphi sacrista tho Emne Johan van Zelbach sscults tho Emne ende Claes Jansoen sculte tho Rosswynckel als tugeslude ende een waerheit te seggen Ende Johannes Battynck de tuge....."

Voorkomende namen:
- Berneer Ludolphi sacrista tho Emne
- Hinrick Stuve saluger
- Johannes Battynge

KTA. inv.nr.49 reg.221
Johan van Selbach 25 oktober 1542 Johan van Selbach wordt in deze oorkonde als zegelaar genoemd.

"..soe hebben wy allen hyr boeven gheschreven eendrachtelycken gebeden den Ersaemen vroemen und voersichtighen Johan van Selbach indertyt schults thoe Emmen dessen bryeff voer ons allen thoe bezegelen dat welcke ick schults voerscreven bekenne my gheerne gedaen hebben..."

Voorkomende namen:
- Johan Huysinghe,
- Wolter Sickinghe,
- Roeloff Vrylinghe,
- Henrick Vrylinghe,
- Henrick Westebrinck,
- Jan Sickinghe
- unde voert alle gemene inwoeneren van Suytberghe und Noertberghe

KTA. inv.nr.39 reg.223a
Johan van Selbach en Griete 1544 Johan van Selbach, schulte te Emmen en Griete zijn vrouw verklaren met het convent van Ter Apel verwisseld te hebben: eenig landen waerdeel, waarbij het convent verkrijgt een akker gelegen op de noordzijde van de Santsteghe groot 2½ mud en 2 roe genaamd ‘de Buck acker’ waarvoor Selbach, Hebbekynge erve krijgt ter bebouwing, waarbij het convent krijgt 1½ mud en 7 roe land ‘voer den Schymmer gelegen’, tegen Selbach ¼ waerdeel in Emmermark.

"ende tot meere vestenisse des breves dat dyt voerscreven boulant ende waerdeell aldus verbuytet ys ende Ewelyck ende Erfflyck sal verbuytet blyven Soe hebbe ick Johan van Selbach voerscreven myn eygen segel onder an dessen brieff gehangen Inden Jaer ons (sic) dusent vyffhundert ende vier ende veertich."

Voorkomende namen:
- Hebbekynge erve (Noot: is hetzelfde erf als Gijbbekyningen genoemd op 12 maart 1539)
- Santsteghe
- Buck-acker
- Hoevyngen tho Noertberghe
- Stuven toe Emme
- Ronden acker voer den Schymmer gelegen
- Rosynge Acker
- Hindrick Vrylinge
- Barger holte Ind der Noete daer Syckinge ende Wrensinge up der suydtzydt
- Zegeringe ende Egginge
- Emmer holte genoempt dat Hoeghe Holt
- Grevyngen ende Stuven
- Huysingen toe Westenessche
- Hovijngen op die noertsydt
- Roeleff Vrilinge ende Johan Sickinge beyde Erffburen tho Berge
- Hendryck Geertmages ende Johan Syckinghe ock beyde erffburen toe Emme

KTA, inv.nr.19
reg.228
Johan van Selbach en Griete 11 november 1544 Johan Selbach, schulte te Emmen en Griete zijne echtvrouw, verklaren dat zij aan Gherardus Hasselt, prior van het klooster Ter Apel en het gemeene convent aldaar hebben verkocht twee stukken hooiland, het één gelegen in Berghermaden, het ander gelegen in Ermermaden,

Voorkomende namen:
- Ermer maden achter den Hoele genoemt die Sleeck
- Roeleff Vrylingen ende Johan Vrylingen beyde eerffburen toe Berghen

KTA, inv.nr.8
reg.225
Johan van Selbach 9 september 1548 Wolter en Johan Syckyrick te Suytberghe oorkonden, dat zij aan Ghert van Hasselt, prior en gemeene conventualen van Ter Apel, een stuk lijnland op Bergheressche, Oesthornsche lynstucke geheeten, hebben verkocht.

"Demen Erbaren unde vromen Johan van Selbach schulte tho Emmen dessen breeff over uns ende unse eerffgenamen thoe bezegelen welck ick Johan van Selbach schulten omme beden Wolters unde Johans vorscreven gherne hebbe ghedaen unde hebbe myn Seghell an dessen breeff gehanghen"

Voorkomende namen:
- Wolter en Johan Syckyrick te Suytberghe
- een stuck lynlandes geleghen up Bergher essche dat Oesthornsche lynstucke geheten
- Egberten Bottynck
- Johan Huysinck unde Willem Huysinck beide buren tho Berghe

KTA, inv.nr.6
reg.238
Johan van Selbach 1550 Niet als schulte. Betreft huis te Coevorden. Coe, inv.nr. 0161
Johan van Selbach 1550 Niet als schulte. Betreft huis te Coevorden. Coe, inv.nr. 0095
Johan van Selbach 10 juli 1560 Niet als schulte. Betreft huis te Coevorden. Coe, inv.nr. 1036ae
Johan van Selbach
bastert
22 juli 1560 Niet als schulte. Betreft huis te Coevorden. Coe, inv.nr. 1036af
Johan van Selbach 11 november 1561 "Soe hebbe yck gebeden den Erentfesten Erbaeren unde frommen Johan van Selbaeh Scultus to Empne Oederen unde Roswynckel etc. dessen bryeff over ons unde onsen arffgenamen toe bezeghelen...."

Voorkomende namen:
- Johan Weekyngh tho Westenessche
- Harmen Kuyper
- Emden rhoude in de mark van Empne
- Barger rhoude
- Oevermans
- Schyrrynghe tho Noertbarghe
- Wyllem Segherynghe
- Hyndryck Geertmaech
- Kunst van Selbach

Noot rhoude=rhonde-rhunde. Vroeger werden Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum genoemd of omschreven als Emmer Runde en Barger Runde. Voor Runde schreef men ook wel Ronde. Het zal om iets hoger gelegen groenland gaan (waarschijnlijk geen hooiland) en dus niet direct aan de beek zijn gelegen. Bron: T.Engelsman.

KTA, inv.nr.15
reg.257
Johan van Selbach en Grite 23 april 1562 Johan Selbach, schulte te Emmen en Grite zijn echtvrouw verklaren dat zij aan Gerhardus Hasselt, prior en gemeene conventualen van ter Apel hebben verkocht een schat rogge op Huysinge erve thoe Suytbergen

Voorkomende namen:
- Brynckynge aerve thoe Northbergen
- Suytberge Huysynge
- twen erffbuyren thoe Suytberge by naemen Johan Nyenhuysinge...
- ...mydt syner dochter manne jonge Johan Huysinge beide buyren thoe Bergen

KTA, inv.nr.28
reg.258
Johan van Selbach 18 augustus 1570 "....so hebbe yck Hermen vors. gebeden den erentfesten erbaren vromen ende vorsychtygen Johan van Selbach, schulte to Emmen, dussen breff over mij ende mijnen erffgenamen t' bezegelen..."

Voorkomende namen:
- Hinrick Greven
- Rosynge

KTA, inv.nr.116
reg.1106
Johan b. van Selbach
b-bastaard
15 mei 1572 Johan b. van Selbach, schulte van Empnen, verklaart ontvangen te hebben van het klooster Ter Apel de derde penning van de meier schatting.

Voorkomende namen:
- Roessinghe

KTA, inv.nr.51
reg.268
Johan b. van Selbach
b-bastaard

27 oktober 1572

"...Ick Johan van Selbach schults toe Empne bekenne mitsdesen ontfanghen thebben van den eerdighen und Religiosen Heeren Gerardus Hardenberch Prior des Convents ter Apel..."

Betreft: opbrengst van de schatting groot 14400 carolus gulden zoals door 't landschap Drente aan zijn Koninklijke Majesteit beloofd als afkoopsom voor de twintigste en tiende penning.

KTA, inv.nr.51
reg.269

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.