dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Historie: Emmen, bewoners 1672


Namen van bewoners van Emmen en hun gesteldheid zijn terug te vinden in de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen. Bron: OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

Naam vermelding betaald
Geert Hovinge hebbende twe peerden iss gereeckent op een hallff huijss 02-00-00
Mense Hovinge een koeter daarbij doende een ambacht van schoemacker iss gestelt op een hallff huijss 02-00-00
Cremerss Baerendss met vier peerden ter Esch is gestelt op een vull huijss 04-00-00
Harm een koeter doende daar bij een Ambacht iss gestelt op een hallff huijs 02-00-00
Harm Smidt de wever hebbende twe peerden iss gestellt tot een hallff huijss 02-00-00
Anne Hovinge sijnde een arme weduwe levende Almusse 00-00-00
Hijnderick Gerrijts hebbende vier peerden iss gestellt tot een vull huijss 04-00-00
Berend Jansen synde een onvermogend arbeydts man 00-10-00
Harm Ottens Smidt hebbende twie peerden iss gestelt op een hallff huyss 02-00-00
Lambert Hovinge nu Teuniss synde een onvermogend soldaet 00-10-00
Claes Smeenge een koeter 01-00-00
Geert Loesinge hebbende vier peerden iss gestelt op een vull huijss seggende anstaende mey twie peerden te willen offstaen 04-00-00
Roeleff Loesinge hebbende vier peerden iss gestelt op een vull huijss seggende anstaende mey twie peerden te willen offstaen 04-00-00
Hynderik in den Haech een koeter doende daar bij een ambacht van snyderen iss gestelt tot een hallff huiss 02-00-00
Johan Rosinge hebbende vier peerden iss gestelt op een vull huyss 04-00-00
Spijcker Hijnderick wonende op Rosinge hofte een koeter daar by doende 't ambacht timmeren, gestelt op een hallff huis 02-00-00
Johan Jippinge hebbende vier peerden iss gestelt op een vull huiss 04-00-00
Johan Grevinge hebbende vier peerden iss gestelt op een vull huiss 04-00-00
Harm Doeringe hebbende vier peerden iss gestelt op een vull huijss 04-00-00
Remmelt Doeringe hebbende vier peerden waer van hie die hellffte will op geven op meij anstaende iss gestelt op een vull huiss 04-00-00
Johan Hillebrandtss een koeter,doende daer bij een ambacht gestelt op een hallff huiss 02-00-00
Roeleff Smidt een onvermogend arbeydts man 00-10-00
Johan Menger synde een arm man levende Almussen 00-00-00
Engelbart Dijckss synde een koeter daer bij een ambacht doende gestelt op een hallff huijss 02-00-00
Harm Cuiper een koeter doende daer by neeringe gestelt op een hallff huijss 02-00-00
Andries Ottenss een koeter 01-00-00
Johan Brinckss hebbende drie peerden iss gestelt tot drie vorrendeell 03-00-00
Hynderick Lubbartss twie peerden iss gestelt tot een hallff huiss 02-00-00
Johan een arm man levende Almussen 00-00-00
Olde Harm Smidt hebbende twie peerden iss gestelt op een hallff huiss 02-00-00
mevrouw Hiddinge hebbende twie peerden iss gestelt op vorrendeell 03-00-00
Roeleff Geertmaegess een arm man levende Almussen 00-00-00
Harm Berendss een onvermogend arbeydts man 00-10-00
Schultinne hebbende twie peerden iss gestelt tot een hallff huiss 03-00-00
Egbart Jippinge hebbende vier peerden willende twie peerden offstaen iss gestelt op een vull huiss 04-00-00
Wolter Warnerss hebbende vier peerden iss gestelt op een vull huiss 04-00-00
Johan Coopss een koeter doende daer bij syn neeringe van tapper iss gestelt op een hallff huiss 02-00-00
Arent een onvermogend arbeijdts man wever 00-10-00
Mr.Johan Woerdinge koster tot Emmen vermidts die kosterye aldaar een chrae kosterye iss 01-00-00
Johannes Bottychius hebbende twie peerden is gestelt op een hallff huiss 02-00-00
Johan Wever een koeter daer by doende een ambacht gestelt op een halff huiss 02-00-00
die pastoor hebbende 4 peerden ter Esch 04-00-00

Samenvatting van 1672

arm, onvermogend 9
keuters 11 Waarvan 9 keuters ook een ambacht hadden.
Noot: Niet alle ambachten werden vermeld.
2 paarden, half huis 6  
3 paarden 2  
4 paarden, vol huis 12  

Vermelde ambachten: wever (2), schoenmaker (1), snijder (1), timmerman (1), nering hebbende (1), tapper (1), koster (1), pastoor (1), soldaat (1).

Niet vermeld werd de schulte Everhardus Emmen die van 1668-1685 schulte was. Wel genoemd werd de schultinne, die niet de vrouw van Everhardus Emmen was (Everhardus huwde pas in 1677) maar mogelijk zijn moeder Christina Sibilla Wijsmans (Weismans).

Opmerkelijk is dat drie volle boeren aangaven om in mei elk nog maar twee paarden te bezitten. Een poging om belasting te ontduiken?


Bronvermelding: Omhoog

  • OSA 868. Haardstedenregister 1672. Drents Archief te Assen.
  • Foto's:
    • -

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.