dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Buurtvereniging 't Appeltje: Omhoog


Kadastraal Omhoog


Kaart 1902: Boven 23.2 is een "moerassige plaats"
aangegeven wat later "Het Appeltje" zou worden.


Kaart 1954. In blauwe kleur "Het Appeltje".
Links boven: begraafplaats de Wolfsbergen aan
de Weerdingerstraat.


Buurtvereniging 't Appeltje Omhoog

Aan het eind van de jaren '50 begin jaren '60 verrezen in de omgeving van de Oude Roswinkelerweg de eerste woningen die, gescheiden door de brede Weerdingerstraat en de Emmerdennen, min of meer een eigen buurt gingen vormen.

Om de leefbaarheid te bevorderen werd op 14 juni 1962 een oprichtingsvergadering belegd. De oprichting van de buurtvereniging 't Appeltje werd hiermee een feit met als voorlopig bestuur:

 • M.Velema, voorzitter
 • R.W.Trip, secretaris
 • J.de Blauw, penningmeester
 • H.Dijks, lid
 • Chr.H.Reinders, lid
 • R.Slegers Jacobs, alg.adjunct

Op 19 juli 1962 werd de buurtvereniging door de Stichting Emmer Centraal Woningbeheer (ECW) als samenwerkingsorgaan erkend.

Op 29 maart 1963 werden tijdens een ledenvergadering de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld waarvoor koninklijke goedkeuring werd aangevraagd. Deze werd bij koninklijk besluit van 23 februari 1965 verkregen.

De doelstelling van de vereniging was als volgt vastgesteld:

 • de leden - huurders de gelegenheid te geven advies in te winnen, voorstellen te doen en/of verlangens kenbaar te maken bij het bestuur van de vereniging met betrekking tot het woongerief in het algemeen, alsmede de voorzieningen, welke in of bij de woningen van het betrokken woningcomplex zijn of kunnen worden getroffen;
 • het, voor zover nodig, doen van aanbevelingen voor de benoeming van één of meer leden - huurders in het bestuur van de stichting Emmer Centraal Woningbeheer en het onderhouden van contacten met dit bestuur;
 • het verzorgen van speeltuinen en speelterreinen voor de jeugd;
 • het verzorgen van ontspanningsmogelijkheden
 • het behartigen van gemeenschappelijke belangen der leden.

Het aantal leden van de buurtvereniging groeide snel, van 50 tijdens de oprichting naar 200 in juni 1964. Bijzondere leden waren de honderd jaar oude mevrouw G.Muskee-Fokkema en het echtpaar De Lange-Hof die op hoge leeftijd lid werden. Na het overlijden van haar man bleef mevrouw lid, ook toen zij al enige jaren in de Holdert verbleef.

Om de buurt op de hoogte te houden werd een buurtblad uitgegeven met de naam "Klokhuis". Het stencilwerk werd in eigen beheer uitgevoerd. De omslag werd geleverd door Studio Pit. Aan het ontwerp van de omslag was een prijsvraag verbonden die werd gewonnen door de heer H.Scheltema uit Hengelo.

De wens een eigen clubgebouw te krijgen bleek niet realiseerbaar. Vergaderingen werden derhalve gehouden bij de bestuursleden thuis, dan wel in de kantine van de Bendien, de school aan de Hagedoorn of in het katholieke jeugdgebouw Pawithie.

Op 14 juni 1987 bestond de buurtvereniging 25 jaar.


De speeltuin Omhoog

Om inhoud te geven aan "het verzorgen van speeltuinen en speelterreinen voor de jeugd" werd in de loop van 1962 een speeltuincommissie opgericht. Als één der doelen werd gesteld: "het inrichten van een kinderspeelplaats".

De eerste speeltuincommissie (H.Dijks, A.de Jonge, H.J.Cokart en later R.Houkes) zag zich voor het probleem gesteld dat in het uitbreidingsplannen geen speeltuinen waren voorzien.

Toch kwamen er vrijwel direct twee speelterreinen voor de allerkleinsten, waarvoor de heer Slegers de tekeningen maakte. De speelwerktuigen werden vervaardigd door de rk technische school van materialen die door de NAM en de AKU beschikbaar waren gesteld.

Voor de grotere kinderen duurde het door onvoorziene omstandigheden allemaal iets langer. De reeds vervaardigde toestellen werden eerst voor nood geplaatst op de hoek Oude Roswinkelerweg Duindoorn. Uiteindelijk kregen ze de beschikking over een terrein aan de Oude Roswinkelerweg, naast het fraterhuis. De reeds geplaatste speeltoestellen op het noodveldje werden gedemonteerd eb naar het nieuwe terrein vervoerd. De betonnen fundamenten van de oude speeltoestellen werden echter niet verwijderd maar in de grond met aarde overdekt. Dit is nog steeds te zien aan de lichte verhoging in het terrein aldaar.

In de zomer van 1968 werd de speeltuin geopend onder muzikale begeleiding van het muziekkorps Euterpe. De vereniging was inmiddels lid geworden van de speeltuinfederatie. Namens 't Appeltje nam G.Brands zitting in deze federatie, die overigens in 1971 werd geliquideerd.

In 1969 kreeg de vereniging een klimhuisje aangeboden van de Stichting Opbouw Drenthe. Dit klimhuisje zorgde niet alleen voor plezier voor de jongste kinderen maar bleek voor de oudere jeugd een bron voor vervelende toestanden. Er werden veelvuldig bierflesjes aangetroffen, vernielingen kwamen vaak voor en zelfs werd er melding gemaakt dat kleintjes met messen waren bedreigd. In 1973 werd het huisje van de hand gedaan.

De grote speeltuin werd in 1984 verplaatst naar de Hagedoorn vanwege de bouw van de gereformeerde basisschool De Rank.


Buurtbelangen Omhoog

foto Historisch Emmen Appeltje boorlokatie Emmerdennen
Kaart hoek Wolfsbergenweg Sparrenlaan waarop aangeven de nooit gerealiseerde boorlocatie.

De buurtvereniging diende zowel de belangen van de huurders, de eigenaren als de bejaarden te behartigen.

Voor de huurders trok het bestuur aan de bel voor bijvoorbeeld lekkende daken, aanleg van parkeerstroken en ondeugdelijke geisers. Om de veiligheid in de buurt te vergroten werd gevraagd om een zekere blokkade voor auto's. Het verzoek werd ingewilligd en betonblokken werden geplaatst. Toen men erachter kwam dat een ziekenauto ook niet meer bij de huizen kon komen, diende men een verzoek in tot opheffing van de blokkade om in plaats daarvan een parkeerverbod in te stellen. Het verzoek werd afgewezen: "eenmaal geplaatst bleef geplaatst".

Een belangrijke rol heeft de buurtvereniging gespeeld in de jaren 1971 en 1972 toen zij, evenals een aantal actiecomités, in verzet kwam tegen de plannen van het college van B&W om een boorlocatie in de Emmerdennen toe te staan. Deze boorlocatie was gepland nabij de hoek Sparrenlaan Wolfsbergenweg maar is er nooit gekomen.

Vanwege het gevaar voor kleine kinderen werd aan Staatsbosbeheer gevraagd om sloten in het bos nabij de Duindoorn te dichten. Het verzoek werd afgewezen omdat deze dienden "voor berging van het overtollige water". Het dichten zou desastreuze gevolgen hebben voor het bos.

Andere items die in de buurt leefden waren o.a. de stankoverlast van de OBI fabriek aan de Weerdingerstraat en een plan om een crematorium in de buurt te bouwen. De OBI sloot later de poorten, het crematorium is er nooit gekomen.


Alle bestuursleden Omhoog

 • H.Dijks
 • G.Brands
 • A.Weerman
 • R.Slegers Jacobs
 • N.Reinders Sluiter
 • H.Huizing Rubingh
 • E.K.Eggen
 • G.Zwols
 • A.Vos
 • H.Hilbolling
 • G.Grootjans
 • A.Emmens Van Rein
 • H.Bakker
 • H.B.Jager
 • J.Wessels Huttinga
 • J.Zefat
 • D.de Vries
 • R.W.Trip
 • J.de Blauw
 • Chr.H.Reinders
 • H.J.Cokart
 • R.Kuipers
 • H.Woltmeijer
 • M.Venema

Bronvermelding: Omhoog

 • Gedenkboekje 1962-1987 door G.Luinstra
 • Kaart: Gemeentekrant 1974 nr.1
 • Foto's: gevraagd, wie helpt?

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.