dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Boschoord: Omhoog


Inleiding: Omhoog

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:

Hierin werd Boschoord nog niet vermeld.

Op 5 februari 1931 nam de raad de volgende wijziging en aanvulling aan:

 • Boschoord:
  "het terrein, hetgeen besloten ligt tusschen de oostzijde van de N.O.L.S., vanaf de noordzijde van de Boschlaan tot de noordelijke grens van het kadastraal perceel sectie C no 6363, vandaar in zuid oostelijke richting tot de noordoostelijke grens van genoemd perceel, de "Dennenlaan", hiervoren genoemd en de Boschlaan vanaf de oostzijde van het kadastraal perceel sectie C no 5696 (gebruiker Deden) tot den N.O.L.S. te noemen Boschoord"

In juni 1935 deelde B&W de gemeenteraad mede dat het destijds aangekochte terrein Boschoord grotendeels was volgebouwd en dat de aankoopkosten ruimschoots werden gedekt. Door het beschikbaar stellen van goede en goedkope bouwterreinen, waarvan de gemeente de bestemming in de hand hield, wou het gemeentebestuur doorgaan op dezelfde wijze. Het college was daartoe voornemens het terrein van de heer A.IJken te Wachtum aan te kopen. Dit terrein was oorspronkelijk bedoeld om een Volkshoogeschool op te bouwen. Bron: EC juni 1935.


Buurtvereniging: Omhoog

Lied Ons Bosoord
Foto: H.Albers

Foto Historisch Emmen Boschoord
De opgerichte ereboog aan de Boslaan
Foto: J.Grimme

Foto Historisch Emmen Boschoord
De opgerichte ereboog bij avond
Foto: J.Grimme

Foto Historisch Emmen verloving Juliana en Bernard
Aankondiging verloving Juliana en Bernard
Foto: J.Grimme

Eind september 2006 vierde de buurtvereniging Boschoord het 70-jarig bestaan met een straten volleybaltoernooi, een optocht van versierde fietsen, spelen voor de kinderen en een buurtbarbecue. Verder was er een fototentoonstelling te zien over de geschiedenis van de buurt en de vereniging. De buurtvereniging Boschoord in Emmen bestrijkt het gebied tussen de spoorlijn en de Emmer Dennen aan de noordzijde van de Boslaan.

Het fenomeen buurtvereniging komen we, voor zover bekend, in Emmen-dorp voor het eerst tegen in 1936. In september 1936 wordt, volkomen onverwachts, de verloving van prinses Juliana met prins Bernhard bekend gemaakt. Overal wordt spontaan feestgevierd maar de ‘nationale gedenkdag’ vindt tijdens de daarop volgende zaterdag plaats. In eerste instantie heeft de Oranjevereniging in Emmen geen plannen voor het organiseren van festiviteiten.

Vanuit de bevolking komt echter de roep om iets te organiseren. De Oranjevereniging besluit tot een koepelconcert waar de muziekkorpsen Laus Deo en Euterpe aan meewerken. Dit is voor de bewoners van de nieuwe wijk aan de bosrand, Boschoord genoemd, niet voldoende. Onder de bezielende leiding van de heer D. van de Bospoort, werkzaam bij de Emmer Courant, wordt een comité gevormd die een aantal activiteiten organiseert voor de bewoners van deze buurt en het Allee.

De straten in de beide wijken worden versierd en een 110-tal kinderen en volwassenen brengen op de ochtend van de feestdag een (gratis) bezoek aan de dierentuin. In de middag zijn volksspelen waar jong en oud aan meedoen. Muzikanten van Prins Hendrik uit Emmer-Compascuum verlenen hun medewerking.

De bewoners aan de Boslaan besloten ter gelegenheid van de verloving van prinses Juliana met Bernard von Lippe Bisterveld om een ereboog te bouwen. Ze wonnen zelfs een prijs van fl 15,- met deze boog. Als gevolg hiervan werd besloten een buurtvereniging in het leven te roepen. Op 26 oktober 1936 werd dit gerealiseerd.

Het eerste bestuur in 1936 bestond uit:

 • D.v.d. Bospoort - voorzitter
 • S.Meijer - secretaris
 • Mevrouw Zwanenburg de Ve?? penningmeester. Zij trad in december 1936 al af wegens haar vertrek uit Boschoord.
 • Mevrouw v.d.Hout
 • Mevrouw Kalk

Op 8 december 1937 werd mevrouw Noot benoemd, die in november 1937 uit Boschoord vertrok. In 1938 werd Jan ??? benoemd evenals mevrouw Joesten.


Bronvermelding: Omhoog

 • Gemeenteraadsbesluit van 8 april 1925.
 • Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 1928.
 • Weekblad de Zuidenvelder van 04-10-2001
 • Aantekeningen bestuur Boschoord uit 1936, collectie J.Grimme
 • Kroniek v.d. Hist.Ver.Zuidoost Drenthe, 15e jaargang nr 4, november 2006, Sis Hoek-Beugeling

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.