dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Houtweg

Emmerhout Houtweg
Foto: T. Volkers.

Emmerhout Houtweg
Foto omstreeks 1972. De flats op de
achtergrond zijn nog in aanbouw.
Foto: P. Naber.

Oude foto´s van de Houtweg gevraagd.

Officiële straatnaam: Houtweg
Ontleend aan: het hout in het bos waar de weg doorheen kwam te liggen
Ligging: Emmerhout
Vastgesteld B&W op: 3 januari 1966
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

Er wordt momenteel gewerkt aan een boek over Emmerhout. De uitgave wordt in 2025 verwacht.

Emmerhout werd gebouwd in een beboste omgeving. De straatnamen in Emmerhout zijn dan ook vernoemd naar oude Drentse bossen en een Gronings bos.

De Houtweg werd de centrale verkeersader door de wijk met twee rijstroken in beide richtingen.

Deze centrale verkeersader moest de wijk gaan verbinden met het centrum van Emmen. Door de aanleg van de Houtweg zou er echter wederom een deling plaatsvinden van een groot bosperceel. Na de Boslaan - benoemd in 1928, de Wolfsbergenweg - benoemd in 1933, de Boermarkeweg - benoemd in 1965, zou de Houtweg voor een nieuwe deling zorgen.

Van echte rust in de Emmerdennen, die de rol van een soort stadspark was toebedacht, bleef door de aanleg van deze steeds drukker wordende wegen weinig over.

De Emmer Courant van 16 maart 1963 verwoordde de mening van Burgemeester en Wethouders over de aanleg van de Houtweg als volgt: "De aan te leggen weg en de Boslaan zullen logische grenzen vormen, die op nuttige wijze de scheiding markeren tussen dorpsbebouwing met een onmiddellijk daaraan grenzend klein gedeelte bos ten westen van onderhavige weg (waarin o.a. een zeer druk bezocht hunebed is gelegen), en de nog zeer grote bosgedeelten, waarin een volkomen rustige sfeer zal blijven heersen. Degenen, die in laatstbedoelde sfeer hun recreatie zoeken, zullen door de aanwezigheid van deze weg van een bezoek aan deze gedeelten niet worden weerhouden zoals de Boslaan in de praktijk geenszins een barrière blijkt te zijn voor bewoners van het aan een bepaalde zijde van de weg gelegen gedeelte van Emmen om de bosgedeelten aan de andere zijde te bezoeken."

Verkeersveiligheid

Toen in 1990 de Belangenvereniging Emmerhout was opgericht was één van de eerste punten het ter sprake brengen van de verkeersveiligheid in de wijk. Hoewel de wijk juist was gebouwd met het oog op verkeersveiligheid, met name in de woonerven, was gebleken dat verkeersremmende maatregelen meer dan noodzakelijk waren.

Met name buschauffeurs werden in het Nieuwsblad van Noorden van 29 oktober 1990 "racers" genoemd, die de Houtweg, Laan van het Kwekebos en Laan van de Bork gebruikten om achterstand in tijd in te halen. Een triest dieptepunt was het overlijden van een vrouw uit Emmerhout die was aangereden door een automobilist die op de Houtweg veel te hard gereden had.

Naast de snelheidsproblematiek vermeldde de Emmer Courant van 31 oktober 1990 dat het spookrijden op de Houtweg een veel voorkomend verschijnsel was door het ontbreken van goede bewegwijzering.

Het eerste deel van het rapport "Verkeersveiligheid Emmerhout", waarin met name de problematiek op de Houtweg werd aangesneden, werd op 15 april 1991 aan wethouder J.Harmsen aangeboden. Noot: het tweede deel handelend over "de rest van Emmerhout", met name over de verkeersveiligheid, de verlichting en de rijwiel- en voetgangerspaden in Emmerhout, werd op 1 juli 1991 aan de wethouder aangeboden.

Om de veiligheid van de Houtweg te verbeteren werd voorgesteld om ter hoogte van de aansluitingen met de lanen, het winkelcentrum en de Boslaan, de rijweg te versmallen tot één rijbaan. In een spoedvergadering op 5 september 1991 keurde de gemeenteraad van Emmen de voorgestelde plannen goed. De besluitvorming was in een stroomversnelling gekomen, toe bleek dat de gemeente kon rekenen op extra subsidie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voorwaarde was dat het werk voor 1 november 1991 gereed was.

Bronnen:
Emmer Courant 16 maart 1963.
Nieuwsblad van het Noorden 29 oktober 1990.
Emmer Courant 31 oktober 1990.
Rapport Verkeersveiligheid Emmerhout 15 april 1991.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!